Yhdistyksen säännöt

Voimassaolevat säännöt

Voimassaolon alku: 22.02.2024 14:38:14

I Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Turun luokanopettajaopiskelijat Opex ry, josta voidaan käyttää tuttavallisemmin lyhennettä Opex. Yhdistyksen kotipaikka on Turku ja kieli suomi. 

II Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Turun kampuksen opiskelijoiden etujärjestönä ja toteuttaa opettajankoulutuslaitoksen opiskelijoiden opintojen edunvalvontaa sekä ajaa ammatillisia, oikeudellisia ja sosiaalisia etuja. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys pyrkii:

1. Tekemään yhteistyötä Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksella ja kasvatustieteiden tiedekunnassa, Turun yliopiston ylioppilaskunnassa, Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry:ssä sekä muissa opiskelijoiden kannalta tärkeissä yhteisöissä ja opiskelijajärjestöissä.

2. Järjestämään jäsenilleen ammatillista kehitystä tukevaa toimintaa, virkistystoimintaa sekä kokouksia.

3. Edustamaan jäseniään opiskeluun tai opiskeltavaan alaan liittyvissä formaateissa, sekä tiedottamaan jäsenistöään niistä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, omistaa toimintaansa varten kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

III Jäsenyys, jäsenen eroaminen ja erottaminen

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Turun kampuksella opintojaan suorittava henkilö, jonka hallitus jäseneksi hyväksyy. Jokaisella jäsenellä on oikeus osallistua yhdistyksen kokouksiin ja tilaisuuksiin, ottaa osaa päätöksentekoon ja äänestyksiin sekä tulla valituksi yhdistyksen luottamustoimiin.

Yhdistys perii jäseniltään jäsenmaksun, jonka suuruudesta ja maksutavasta määrätään kevätkokouksessa. Yhdistyksen jäsenyys todennetaan hallituksen määräämällä tavalla. Jäsenmaksu oikeuttaa kerrallaan seitsemän (7) vuoden jäsenyyteen.

Yhdistyksen jäsenluettelo ja -rekisteri päivitetään vuosittain. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan hallitukselle omien tietojensa muutoksista jäsenrekisterissä.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Eroaminen tulee voimaan ilmoituksesta lukien.

Hallitus voi erottaa jäsenen, jos jäsen ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.

Varsinaisen jäsenrekisterin lisäksi yhdistys pitää alumniluetteloa. Yhdistyksen alumnijäseniksi, joista käytetään näissä säännöissä myös nimitystä alumni, voivat ilmoittautua kaikki yhdistyksen entiset sekä valmistumassa olevat jäsenet. Alumnit eivät suorita jäsenmaksuja. Alumneilla on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa. Alumneilla on oikeus tulla valituksi yhdistyksen luottamustoimiin. Alumnit voivat lisäksi osallistua sellaiseen yhdistyksen toimintaan ja sellaisiin yhdistyksen tilaisuuksiin, joihin heidät on erikseen kutsuttu.

IV Yhdistyksen kokoukset

10§

Yhdistyksen päättävä elin on yhdistyksen kokous. Yhdistyksen kokoukset pidetään Turussa. Vuosikokous pidetään marraskuun tai joulukuun aikana, kuitenkin viimeistään joulukuun toisena sunnuntaina. Kevätkokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä.

Hallituksen on lisäksi kutsuttava yhdistyksen ylimääräinen kokous koolle aina kun vähintään kaksikymmentä (20) yhdistyksen jäsentä taikka yksi kymmenesosaa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoitetun asian käsittelyä varten. Kokous on pidettävä kokouspyynnön jättöpäivästä seuraavan seitsemän arkipäivän aikana.

11§

Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle siten, että hallitus asettaa kokouskutsun yhdistyksen nettisivuille sekä kasvatustieteiden tiedekuntarakennuksen aulan ilmoitustaululle ja Opexin jäsenille avoimen taukotilan ilmoitustaululle. Kokouskutsun tulee olla näkyvillä vähintään kolmen (3) työpäivän ajan ennen kokousta. Kokouskutsussa mainitaan kokousaika ja -paikka sekä kokouksessa esille tulevat asiat. Mikäli on kyse vuosi- tai kevätkokouksesta, on hallituksen lisäksi ilmoitettava siitä viikkoa ennen kokousta jäsenistön tavoittavilla sähköpostilistoilla.

12§

Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, jos kokous on kutsuttu koolle yhdennentoista (11.) pykälän vaatimalla tavalla.

13§

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kolme (3) ääntenlaskijaa.

2. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja seitsemästä kahteentoista (7-12) muuta varsinaista hallituksen jäsentä ja nollasta kahteen (0-2) hallituksen varajäsentä seuraavaksi kalenterivuodeksi.

3. Tarkastellaan kuluvan vuoden budjettitoteumaa sekä esitellään ehdotus tulevan vuoden talousarvioksi.

4. Valitaan muut mahdolliset toimihenkilöt.

5. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kolme (3) ääntenlaskijaa.

2. Esitellään yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien lausunnot.

3. Vahvistetaan tilinpäätös.

4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä edellisen kauden hallitukselle.

5. Esitellään ja vahvistetaan toimintasuunnitelma alkaneelle toimikaudelle.

6. Vahvistetaan jäsenmaksu.

7. Esitellään ja vahvistetaan talousarvio alkaneelle toimikaudelle.

8. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) varatarkastajaa kuluvalle tili- ja toimikaudelle.

9. Valitaan muut mahdolliset toimihenkilöt.

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

14§

Yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä on läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus yhdistyksen kokouksissa. Alumnijäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa. Kokous voi myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden myös yhdistyksen ulkopuolisille henkilöille. Yhdistyksen kokouksissa on kullakin läsnäolevalla varsinaisella jäsenellä yksi (1) ääni. Jokaisella yhdistyksen jäsenellä on oikeus esittää asioita yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi.

15§

Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen enemmistö, mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä. Suljetuin lipuin äänestetään vähintään kahden (2) jäsenen niin vaatiessa. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

16§

Ensimmäistä kertaa käsiteltävänä oleva asia on jätettävä pöydälle seuraavaan kokoukseen, jos yksikin (1) jäsen sitä kokouksessa vaatii. Kokous voi evätä kiireelliseksi katsomansa asian pöydällejätön päätöksellä, jota kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) kokouksen äänivaltaisista jäsenistä.

HALLITUSVAALI

17§

Hallituksen varsinaiset jäsenet (7-12) valitaan suhteellisella vaalitavalla. Lippuun kirjoitetaan enintään niin monta nimeä kuin on valittavia. Ensimmäisenä oleva nimi saa yhden äänen (1), toisena oleva nimi saa puoli ääntä (1/2), kolmantena oleva nimi saa yhden kolmasosan ääntä (1/3) jne. Valituiksi tulevat eniten ääniä saaneet vertauslukujen osoittamassa järjestyksessä. Vaali voidaan toimittaa ilman äänestystä, jos ehdokkaita on korkeintaan yhtä paljon kuin täytettäviä paikkoja.

18§

Varajäsenen paikkoja tarjotaan ensin vertauslukujen osoittamassa järjestyksessä niille hallitukseen ehdolla olleille henkilöille, jotka eivät tulleet valituksi hallitukseen. Muussa tapauksessa hallituksen varajäsenet (0-2) valitaan kuten hallituksen varsinaiset jäsenet. V Hallitus

19§

Hallitus edustaa yhdistystä ja toimii yhdistyksen toimeenpanevana elimenä. Hallituksen muodostavat vaaleilla valitut puheenjohtaja ja seitsemästä kahteentoista (7-12) muuta varsinaista jäsentä ja nollasta kahteen (0-2) varajäsentä. Hallitukseen voidaan valita vain yhdistyksen jäseniä. Hallitus valitsee järjestäytymiskokouksessaan keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, talousvastaavan ja muut tarvittavat vastuuhenkilöt. Hallituksen toimikausi on yksi (1) kalenterivuosi.

20§

Hallituksen tehtävät:

1. Johtaa yhdistyksen toimintaa puheenjohtajan johdolla.

2. Valmistelee yhdistyksen toimintasuunnitelman ja laatii esitykset yhdistyksen kokouksissa käsiteltävistä asioista.

3. Vastaa yhdistyksen rahavarojen ja muun omaisuuden käytöstä.

4. Huolehtii jäsenille annettavasta informaatiosta koskien yhdistyksen toimintaa.

5. Hyväksyy jäsenet yhdistykseen.

6. Järjestää jäsenille monipuolista toimintaa.

Hallitus on yhdistyksen kokoukselle tili- ja vastuuvelvollinen.


21§

Hallituksen kokouksessa puhetta johtaa hallituksen puheenjohtaja tai tämän ollessa estynyt varapuheenjohtaja.

22§

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, jos puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet hallituksen jäsenistä on paikalla. Hallituksen jäsenten estyessä varajäsenet edustavat varsinaisia hallituksen jäseniä hallituksen kokouksissa.

23§

Kaikki hallituksen varsinaiset jäsenet ovat äänivaltaisia hallituksen kokouksessa. Äänestys on avoin, mikäli kaksi (2) jäsentä ei toisin vaadi. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee äänestystuloksen, vaaleissa kuitenkin arpa.

24§

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja laativat yhdessä esityksen kokouksissa käsiteltävistä asioista. Jokaisella yhdistyksen jäsenellä on oikeus esittää asioita hallituksen kokouksen käsiteltäväksi. Yhdistyksen jäsenillä on hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

25§

Hallitus voi tarvittaessa asettaa avukseen määräajaksi tai toistaiseksi toimihenkilöitä ja toimikuntia hoitamaan erityisiä yhdistyksen asioita.

26§

Yhdistyksen kokous voi antaa hallitukselle tai sen osalle taikka muuhun yhdistyksen luottamustoimeen valitulle toimihenkilölle epäluottamuslauseen. Ehdotus epäluottamuslauseesta on jätettävä kirjallisena hallituksen puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle, ja sen on vähintään kahdenkymmenen (20) yhdistyksen jäsenen tai kahden kolmasosan (2/3) yhdistyksen jäsenistä allekirjoitettava.

Ehdotuksen toimituksen jälkeen hallitus kutsuu koolle yhdistyksen kokouksen, jonka kokouskutsussa on asiasta mainittava. Jos yhdistyksen kokous päättää yksinkertaisella enemmistöllä epäluottamuslauseen antamisesta, epäluottamuslauseen saaneet ovat velvollisia eroamaan. Hallituksen uusi vaali on toimitettava epäluottamuslauseen antamisen jälkeen kahden (2) viikon kuluessa.

27§

Yhdistyksen kokous voi pyynnöstä myöntää eron hallitukselle tai sen osalle, mikäli eroamiselle voidaan esittää pätevä syy. Eropyyntö jätetään kirjallisena hallituksen puheenjohtajalle, joka toimittaa pyynnön yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi. Mikäli mahdollista, on uusi hallitus valittava tai vanhaa täydennettävä siinä kokouksessa, jossa ero on myönnetty. Mikäli tilalle ei saada uusia toimijoita, mutta hallituksen koko on edelleen näiden sääntöjen mukainen, hallitus jatkaa toimintaansa normaalisti. Mikäli hallituksen koko laskee alle näissä säännöissä mainitun vähimmäiskoon, vanha hallitus tai eron saanut jatkakoon siihen saakka, kunnes uusi hallitus saadaan muodostettua tai eronneen tilalle saadaan valittua uusi. Mikäli varajäsen ilmoittaa olevansa käytettävissä, hallitusta täydennetään ensisijaisesti kyseisellä varajäsenellä. Tarvittaessa pidetään hallitusvaali. VI Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

28§

Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdessä kaksi (2) hallituksen varsinaista jäsentä. Hallitus voi myös myöntää talousvastaavalle tai muille yhdistyksen jäsenille henkilökohtaisen oikeuden kirjoittaa yhdistyksen nimi yksin.

VII Yhdistyksen tilikausi

29§

Yhdistyksen tilikausi alkaa ensimmäisenä päivänä tammikuuta (1.1.) ja päättyy viimeisenä päivänä joulukuuta (31.12.). Tilikauden päätyttyä kyseisen tilikauden hallitus laatii tilinpäätöksen puheenjohtajiston ja talousvastaavan johdolla sekä esittelee ja toimittaa tilinpäätöksen toimivaltaiselle hallitukselle, joka allekirjoittaa sen.

Hallitus toimittaa tilinpäätöksen toiminnantarkastajille viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien on toimitettava toiminnantarkastuskertomus toimivaltaiselle hallitukselle viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen kevätkokousta. Kevätkokous päättää vastuuvapauden myöntämisestä.

VIII Muita säännöksiä

30§

Yhdistyksen vuosijuhlaa vietetään Mikael Agricolan kuolinpäivänä huhtikuun yhdeksäntenä päivänä (9.4.). Vuosijuhlan viettotavasta päätetään erikseen yhdistyksen kokouksessa.

31§

Yhdistyksellä on yhdenvertaisuussuunnitelma sekä turvallisemman tilan periaatteet ja ohjeet. Yhdistys ja sen jäsenet ovat velvollisia toimimaan suunnitelman, periaatteiden ja ohjeiden mukaisesti. Hallitus on vastuussa näiden asiakirjojen säännöllisestä päivittämisestä.

32§

Jos jäsenellä on maksu suorittamatta yhdistykselle, hallitus voi evätä häneltä pääsyn tapahtumiin sekä kieltäytyä myymästä yhdistyksen myymiä tuotteita, kunnes maksu on suoritettu.

33§

Yhdistyksen tunnuksina käytetään lippua ja nauhaa, joista määrätään tarkemmin lippu-, nauha- ja merkkiohjesäännössä.

34§

Yhdistyksellä on kunniamerkki, joka voidaan huomionosoituksena myöntää nykyiselle tai entiselle yhdistyksen jäsenelle, joka on toiminnallaan edistänyt merkityksellisesti yhdistyksen etuja. Kunniamerkeistä määrätään tarkemmin lippu-, nauha- ja merkkiohjesäännössä.

35§

Näiden sääntöjen ohella noudatettakoon yhdistyslakia. Lisäksi on noudatettava yhdistyksen lippu-, nauha- ja merkkiohjesääntöä, jonka säätämisestä ja muuttamisesta päätetään yhdistyksen kokouksessa.

36§

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät varsinaisen jäsenyyden päättymiseen saakka.

IX Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen toiminnan lopettaminen

37§

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistys kahdessa (2) kolmesta (3) peräkkäisestä kokouksesta, joiden väli on vähintään yksi (1) viikko. Sääntöjen muuttamiseen vaaditaan molemmissa kokouksissa kahden kolmasosan (2/3) enemmistö annetuista äänistä.

38§

Yhdistyksen purkamisesta voidaan päättää kahdessa (2) peräkkäisessä kokouksessa, joiden väli on vähintään kaksi (2) viikkoa. Yhdistyksen purkamiseen vaaditaan kolmen neljäsosan (3/4) enemmistö annetuista äänistä.

Jos yhdistys purkautuu, sen varat on käytettävä viimeisen kokouksen päättämällä tavalla yhdistyksen tarkoitusperiä edistävään toimintaan.

39§

Nämä säännöt tulevat voimaan rekisteröinnin tapahduttua.