Toiminta

Tältä sivulta löydät...

...toimintasuunnitelman

...toimintakertomuksen


Turun luokanopettajaopiskelijat Opex ry.

Educarium

Assistentinkatu 5

20500 Turku

Toimintasuunnitelma 2023

1 Kokoustoiminta

Turun luokanopettajaopiskelijat Opex ry:n kokoustoiminta muodostuu sääntömääräisistä kokouksista, joita ovat vuosi- ja kevätkokous. Hallitus kokoontuu lukukausien aikana koetun tarpeen mukaan, keskimäärin kerran viikossa tai kahdessa sekä kerran kesällä. Hallituksen kokouksissa lähtökohtaisesti paikalla on koko hallitus. Kokouksista tiedotetaan jäsenistöä ja hallituksen kokoukset ovat kaikille avoimia tänä vuonna. Syyskokouksen hallitusvalinnat ovat yksi suurimmista käsiteltävistä asioista. Tänäkin vuonna hallitukseen hakevat saavat mahdollisuuden hakemuksensa julkaisuun etukäteen yhdistyksen nettisivuilla. Äänestys tapahtuu säännöissä mainitulla tavalla. Yhdistys osallistuu SOOLin liittokokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan.


2 Järjestötoiminta

Tavoitteena on kannustaa jäseniä osallistumaan järjestön toimintaan lisäämällä toiminnan yhdenvertaisuutta sekä läpinäkyvyyttä ja pitämällä huolta osallistumisen matalasta kynnyksestä. Jäseniä kannustetaan osallistumaan valtakunnalliseen vaikuttamiseen esimerkiksi SOOLin kautta. Lisäksi tavoitteena on kannustaa toimimaan yhteisten asioiden puolesta, esimerkiksi tukemalla toimikunta-, työryhmä-, tuutori-, harraste- ja järjestötoimintaa sekä tiedottamalla jäsenistöä näistä. Yhdistys tekee erityisesti työryhmätoimintaa näkyvämmäksi. Yhdistys tekee yhteistyötä TYYn ja TYYn alayhdistysten kanssa sekä kasvatustieteiden tiedekunnan ja opettajankoulutuslaitoksen kanssa. Yhdistys esittelee toimintaansa mahdollisille tuleville opiskelijoille vähintään yliopiston abipäivässä ja kakkosten päivässä.

Jäsenrekisteri on vuonna 2021 siirretty Kide.appiin. Vuonna 2023 siirrytään osittain Kide.appin puolelle myyntiartikkeleiden, tapahtumien maksujen, lippujen lunastamisen ja tapahtumailmoittautumisten kanssa. Kide.appista aiheutuvat vaihtoehtokustannukset huomioidaan tuotteiden hinnoittelussa. Tämä helpottaa ja selkeyttää jäsenistöä sekä hallitusta ja etenkin jäsenrekisteriä hallinnoivaa sihteeriä, joka vastaa tänäkin vuonna jäsenrekisterin ylläpidosta ja sijaisuuslistan hallinnoinnista. Kide.appia käytetään tapahtumissa silloin, kun se koetaan järkevimmäksi tavaksi Opexin toiminnan toteuttamisessa.

Opex ry:n toiminnan toteuttamisesta on päävastuussa hallitus. Hallitus ryhmäytyy ja virkistäytyy ennen kauden alkua sekä kauden 2023 aikana kerran kuukaudessa syksyllä että keväällä. Kesällä virkistäytyminen tapahtuu kesäkokouksen yhteydessä. Hyvinvoivat toimijat pystyvät pitämään myös yhdistyksen hyvinvoivana. Hallituksen kesken jaetaan tehtäviä tasaisesti kaikkien henkilökohtaiset resurssit huomioiden. Hyvä jatkuvuus toiminnassa säästää toimijoiden resursseja, joten kauden lopussa kiinnitetään huomiota laadukkaisiin testamentteihin ja perehdytyksiin.

Järjestötoimijat käyvät myös kouluttautumassa SOOLin järjestö- ja puheenjohtajakoulutuksissa sekä TYYn järjestämissä järjestöfoorumeissa ja -koulutuksissa pestikohtaisesti. Koulutuksissa on mahdollisuus myös jakaa hyviä käytänteitä muiden SOOLin järjestöjen kanssa ja kehittää omaa toimintaa. Luodaan kehittävää ja avointa ilmapiiriä työskentelyyn, johon myös muiden jäsenten on helppoa tulla mukaan.

Vuonna 2022 Opex ry:n yhdenvertaisuussuunnitelma ja turvallisemman tilan periaatteet hyväksyttiin syyskokouksessa. Vuonna 2023 jatketaan yhdenvertaisuussuunnitelman ja turvallisemman tilan periaatteiden toteuttamista. Kevätkokouksessa 2023 perustetaan sääntötoimikunta, joka on mukana ideoimassa Opexin tulevia sääntömuutoksia, joissa yhdenvertaisuussunnitelma ja turvallisen tilan periaatteet ovat nostettu kehitettäviksi näkökulmiksi. Vuonna 2023 kehitetään yhdenvertaisuuden nimissä Opex ry:n kansainvälistä toimintaa muun muassa laajentamalla nettisivujen ja sosiaalisen median englanninkielisiä osioita ja sisällyttämällä maanantaimailiin vaihto-oppilaille kuuluvia asioita englanniksi.

Yhdistys panostaa läpinäkyvyyden lisäämiseen toiminnassaan. Maanantaimaileihin sisällytetään puheenjohtajiston terveiset joka kuun ensimmäinen maanantai, saatuun palautteeseen vastataan julkisesti aina kun mahdollista ja jäsenistöä tiedotetaan kokouksissa käsitellyistä asioista. Sen lisäksi pöytäkirjat ovat jäsenistölle julkisia. Muita vaikuttamiskeinoja tuodaan myös jäsenistön tietoon esimerkiksi erilaisten työryhmien muodossa.


2.1 Vaikuttaminen

Yhdistys kannustaa osallistumaan toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen entistä enemmän vaihtoehtoja tarjoamalla. Erityisesti lisätään matalan kynnyksen ja pientä sitoutumista vaativia mahdollisuuksia vaikuttaa toimintaan, esimerkiksi tarjoamalla mahdollisuutta osallistua haalarimerkkien suunnitteluun, tapahtumatoimikuntiin ja harrastekerhojen vetämiseen. Jatketaan ja kehitetään toimikuntatyöskentelyä mm. vapaaehtoisia palkitsemalla. Toimikuntia on vuonna 2023 ainakin OKLive-, vappu-, sääntö, alumni-, ekskursio- ja Joulujuhla-, vuosijuhlatoimikunnat sekä kastajais- ja kostajaistoimikunnat. Jäsenistölle tarjotaan myös mahdollisuus kirjoittaa tekstejä Opex ry:n nettisivujen blogiin.

Vuonna 2023 Opex ry on totuttuun tapaan kuulolla jäsenistön palautteiden suhteen ja reagoi tarpeen mukaan ilmeneviin ongelmiin. Toiminnan kehittämiseksi järjestön palautteenantokanavina toimivat kotisivuilla oleva yleinen yhteydenottolomake, kerran lukukaudessa olevat palautepullitukset sekä aina avoin, vapaampi palautteenantolomake. Lomake on jäsenistön saatavilla Opexin Ilmoitustaulu -facebook-ryhmässä sekä QR-koodina opiskelijatilan seinällä ja kuukausittaisissa kalentereissa. Palautteita käydään läpi hallituksen kokouksissa. Palautteista esiin nousevia asioita viedään tarpeen mukaan eteenpäin esimerkiksi edunvalvontatoiminnan kautta.


2.2 Fuksit ja alumnit

Yhdistys luo yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia myös tukemalla tuutoreiden vetämää Alkuseikkailua. Alkuseikkailu on kaksi tai kolme päiväinen tutustumis- ja ryhmäytymistapahtuma uusille opiskelijoille orientaatioviikkoa edeltävällä viikolla. Opex ry hoitaa muun muassa Alkuseikkailuun tarvittavan paikan ja kustannukset. Orientaatioviikolla tuutorit järjestävät uusille opiskelijoille ryhmäyttävää toimintaa maanantaista torstaihin. Orientaatioviikon ohjelmaan kuuluu tänäkin vuonna Tutustumisbileet. Lisäksi Opex ry on mukana valitsemassa laitoksen tuutoreita, joihin pidetään myös yhteyttä. Näistä päävastuussa ovat fuksivastaavat. Uusien opiskelijoiden perehdyttämiseen ja vastaanottamiseen osaksi yhteisöä liittyy myös uusien opiskelijoiden materiaalit, esimerkiksi Fuksivihko, jotka järjestö tuottaa ja jakaa uusille opiskelijoille.

Tänä vuonna jatketaan ja kasvatetaan yhdistyksen alkanutta alumnitoimintaa. Jatketaan alumneille luotua sähköpostilistan käyttöä, jota hyödynnetään viestinnässä Facebook-ryhmän lisänä. Vuonna 2023 perustetaan myös alumnitoimikunta, jonka toiminnalle aletaan rakentaa pohjaa hallituskautena 2023. Alumnitoimikunnan toimintaa on tarkoitus kehittää tulevina vuosina. Alumnitoimikuntaan kutsutaan jäseniksi alumnivastaava, viidennen vuosikurssin opiskelijajäsenet ja Opex ry:n alumnit.


2.3 Mauno

Yhteisöllisyyttä luo tuttuun tapaan myös Educariumin neljännessä kerroksessa sijaitseva opiskelijatila Mauno, jonka yhdistys jakaa Katko ry:n kanssa. Yhdistykset pitävät yhdessä huolta Maunon viihtyvyydestä. Kahvien suhteen jatketaan aikaisempaa käytäntöä eli kahvia ostetaan sillä rahalla, mitä lippaaseen tulee. Maunon kahvikupin hintaa voidaan tarkastella tarpeen vaatiessa, mutta nykyisin se on 25snt. Maunossa kiinnitetään huomiota myös ekologisuuteen Maunon oman kierrätyspisteen avulla. Tänä vuonna edelleen huomioidaan myös teenjuojat. Maunossa voi tänäkin vuonna lukea uusimmat Opettaja- ja Opeopiskelijalehdet sekä muut Opexille saapuvat kasvatus- ja opetusalan lehdet. Lisäksi jaetun toimiston siisteydestä pidetään yhdessä huolta Katko ry:n kanssa.


3 Edunvalvonta

Opex ry toteuttaa vuonna 2023 jäsenistönsä edunvalvontaa yhteistyössä Opekas ry:n, Turun Auskultantit ry:n, Katko ry:n ja hallopedien eli kasvatustieteiden tiedekunnan hallinnon opiskelijaedustajien, sekä SOOLin, OAJ:n ja TYYn kanssa. Yhdistys nimeää opiskelijaedustajat laitoksen työryhmiin ja ehdottaa Ylioppilaskunnalle hallopedeja tiedekunnan elimiin. Opiskelijaedustuksella huolehditaan, että Opex ry:n jäsenet ovat tietoisia ajankohtaisista asioista. Opiskelijaedustajat voivat välittää tietoa hallitukselle ja hallitus eteenpäin jäsenistölle. Edunvalvonnassa seurataan tarkasti yliopiston tämän kevään muutosneuvotteluja ja niiden vaikutusta kasvatustieteiden tiedekuntaan, sen henkilökuntaan ja opiskelijoihin. Edunvalvonnasta huolehtivat koulutus- ja sosiaalipoliittiset vastaavat.

Tarvittaessa Opex ry laatii kannanottoja laitoksen ja tiedekunnan opintoasioista, sekä ilmaisee mielipiteensä ajankohtaisiin asioihin. Opex ry:n sosiaali- ja koulutuspoliittista toimintaa kehitetään esimerkiksi tuomalla hallituksen toimintaa näkyvämmäksi Opexin jäsenille. Konkreettisia keinoja näkyvyyden lisäämiseen ovat esimerkiksi mailien, Instagramin ja Facebookin kautta tiedottaminen kaikesta hallituksen toiminnasta, Iltakouluehdotusten vastaanottaminen jäsenistöltä sekä säännölliset kyselyt ja ideoinnit jäsenistön kanssa.  Myös palautuspullituksia jatketaan. Ajankohtaisista koulutuspoliittisista asioista kertova kopomaili tullaan lähettämään muutaman kerran vuodessa. Ensimmäinen kopomaili lähetetään helmikuussa 2023.

Vuonna 2023 jatketaan Iltakouluja, jotka pidetään yhteistyössä SOOLin aluetoimijan ja TurAus ry:n kanssa. Iltakouluissa tänäkin vuonna käsitellään opettajuuteen, opettajan työhön tai opettajaksi opiskeluun liittyviä ajankohtaisia asioita. Käsiteltävät teemat valitaan siten, että ne tukevat ja täydentävät opettajaopintoja niin luokan- kuin aineenopettajaopiskelijoilla. Teemojen valinnassa myös kuunnellaan opiskelijoiden ehdotuksia. Iltakoulun järjestämisessä hyödynnetään myös muita sidosryhmiä, jolloin iltakouluihin voidaan pyytää puhujia esimerkiksi OAJ:n kautta. Iltakouluja järjestetään kevään aikana kolmesta viiteen kertaa, ja mahdollisuuksien mukaan syksyllä saman verran.

Yhteistyötä ja kommunikaatiota Turun normaalikoulun ja laitoksen välillä pyritään parantamaan yhteistyössä luokanopettajan tutkinto-ohjelman harjoittelutyöryhmän kanssa. Harjoittelusta kerätään välipalaute OPE2- harkan puolessa välissä. Palaute kerätään myös harjoittelujakson jälkeen. Keskeisiä teemoja palautekyselyissä sekä mahdollisissa jatkotoimissa ovat harjoittelun kuormittavuus, harjoittelijan jaksaminen ja harjoittelun sisältöjen tarkoituksenmukaisuus. Palautteet koostetaan yhteen ja hallitus miettii keväällä 2023 mahdollista kannanottoa Turun normaalikoululle.


4 Tapahtumatoiminta

4.1 Virkistystoiminta

Vuonna 2023 tuodaan takaisin joitakin koronavuosia edeltävien vuosien perinteisiä tapahtumia sekä uudistetaan vanhoja tapahtumaperinteitä niin, että tapahtumissa otetaan entistä enemmän huomioon mm. ekologisuus ja yhdenvertaisuus. Opex ry:n virkistyksessä aiotaan lisäksi panostaa kokonaan uusien tapahtumien ideoimiseen ja järjestämiseen sekä poikkitieteellisten tapahtumien lisäämiseen. Vuonna 2023 kokeillaan laajasti eri tapahtumatiloja ja luovutaan aiemmin käytössä olleista tiloista, joiden käyttäminen on turhan vaivalloista ja kallista.

Keväälle on jo suunniteltu mm. ystävänpäivän kotibileet, lähiöbussikierros, sirkussitsit, synttärisitsit ja muutamia pubivisoja. Virkistyksessä otetaan huomioon kaikki palaute ja järjestetään mahdollisimman paljon jäsenistön toiveiden mukaisia tapahtumia, kuten pubivisoja ja sitsejä. Vuonna 2023 pyritään perustamaan tapahtumatoimikuntia isompien tapahtumien, kuten Vappuviikon, järjestämisen helpottamiseksi.

Virkistyksen tavoitteena vuonna 2023 on järjestää mahdollisimman monipuolisesti erilaisia tapahtumia, jotta jokainen opexlainen löytäisi itselleen mieluisia tapahtumia osallistua ja pääsisi näin osaksi perinteistä opiskelijakulttuuria sekä tutustuisi ihmisiin oman vuosikurssin ja demoryhmän ulkopuolelta. Virkistysvastaavat keräävät tänäkin vuonna palautetta jäsenistöltä tapahtumien jälkeen. Palautteisiin reagoidaan tarpeen mukaan ja ehdotuksia tapahtumiin kysytään säännollisesti jäsenistöltä.

Syksyllä 2023 järjestetään perinteisten tapahtumien lisäksi monipuolisesti myös matalan kynnyksen tapahtumia, joiden avulla uudet opiskelijat pääsevät heti osaksi ainejärjestöä. Syksyllä panostetaan myös tapahtumien monipuoliseen viestintään ja tarkkoihin tapahtumakuvauksiin, jotta uudet opiskelijat eivät epätietoisuuden vuoksi jättäisi tapahtumia välistä.


4.2 Hyvinvointitoiminta

Opex ry:n liikuntatoiminta koostuu joka viikko järjestettävistä liikuntavuoroista, noin kerran kuukaudessa järjestettävistä monipuolisista lajikokeiluista sekä CampusSportin järjestämistä turnauksista. Tapahtumia ja lajikokeiluja suunniteltaessa pyritään kuulemaan jäsenistön toiveita, joita on loppuvuodesta kartoitettu palautepullituksessa sekä Instagramissa tehdyssä kyselyssä.

CampusSportin turnauksista on tarkoitus osallistua keväällä koripalloon, futsaliin, sählyyn ja pesäpalloon, sekä syksyllä jalkapalloon ja lentopalloon. Kaikissa lajeissa osallistumme kilpasarjaan, paitsi lentopallossa harrastesarjaan.

Liikuntatoiminnasta viestitään (Facebookissa,) Instagramissa sekä sähköposteilla. Kerran viikossa lähetetään Opexin liikkamaili. Liikkamailissa tiedotetaan seuraavan kahden viikon liikuntavuoroista sekä myös mahdollisista lajikokeiluista. Tarpeen mukaan tiedotetaan myös esimerkiksi Campussportin muista liikuntatapahtumista ja yksilöturnauksista.

Facebookin kautta luodaan hyvissä ajoin tapahtumia, jotta jäsenistö tietää, mitä tapahtumia on tulossa. Facebook jäämässä pois liikuntavuorojen tiedottamisessa. Tapahtumien mainostuksessa suositaan Instagramin ja sähköpostien avulla. Lajikokeiluista tehdään Facebook tapahtumat. Tärkeä osa viestintää on jäsenistön mielipide ja toiveet. Jäsenistön toiveita kuunnellaan ja tavoitteena on järjestää sellaisia tapahtumia, joita jäsenistö pyytää ja haluaa.

Lisäksi suunnitteilla on järjestää Opex ry:n jäsenille laskettelureissu Lappiin tai Åreen, riippuen hinnoista ja jäsenistön toiveista. Tätä varten perustetaan erillinen toimikunta kevätkokouksessa 2023, joka lähtee selvittämään hintoja ja muita matkan järjestelyjä. Tapahtuman nimi tulee olemaan Opexski.

Liikuntatoiminnan lisäksi hyvinvointia edistetään vuonna 2023 järjestämällä erilaisia päihteettömiä tapahtumia. Suunnitteilla on esimerkiksi OKLympialaiset, elokuvailtoja, deadline-piirejä, ruskaretkeä sekä joululaulajaisia. Tänä vuonna jatketaan myös viime vuonna pidettyjä kuvataide- ja käsityökerhoja. Liikunta- ja sosiaalipoliittiset vastaavat suunnittelevat ja toteuttavat yhteistyössä tuutoreiden kanssa päihteetöntä toimintaa fuksiviikolle. Vuonna 2023 Opex ry jatkaa jäsenistön vetämien harrastekerhojen tukemista ja kannustaa jäsenistöä osallistumaan näiden harrastekerhojen toimintaan.

Opex ry osallistuu vuonna 2023 yhdessä muiden Turun korkeakoulujen kanssa Turun veripalveluiden KokoVuodenVerta-kampanjaan. Kampanjassa kannustetaan ihmisiä luovuttamaan verta ja yhdistyksiä järjestämään verenluovutustilaisuuksia Turun yliopiston tiloissa. Tätä kampanjaa mainostetaan jäsenistölle maanantaimailissa ja Opex ry:n sosiaalisissa medioissa.

Yleisesti tapahtumista tiedotetaan maanantaimailissa sekä Opex ry:n sosiaalisissa medioissa. Tapahtumia suunnitellessa otetaan huomioon jäsenistön ideat ja toiveet, sekä kiinnitetään huomiota yhdenvertaisuuteen sekä saavutettavuuteen.


5 Viestintä

Vuonna 2023 Opex ry:n virallinen viestintä jäsenistölle tapahtuu tuttuun tapaan Opexin sähköpostilistalla Maanantaimailien muodossa. Kiireellisissä ja erikoistapauksissa (esim. TP-maili tai vappumaili) voidaan lähettää myös muuta sähköpostia, mutta kaikki sisältö pyritään sovittamaan Maanantaimailien sisältöihin. Suuri osa mailien sisällöistä koostuu yhdistyksen omista asioista kuten tapahtumista, mutta jäsenistölle toimitetaan myös heitä aidosti kiinnostavia ilmoituksia muilta tahoilta. Näitä ovat esimerkiksi työpaikkailmoitukset. Lisäksi viestintävastaavan tehtäviin kuuluu Opexin sähköpostilistan ylläpitäminen.

Opex ry:n viestintä pidetään mahdollisimman johdonmukaisena ja suunnitelmallisena. Tämän toteuttamiseksi täytetään aktiivisesti viestintäsuunnitelmaa kaikkien hallituksen jäsenten osalta. Suunnitelmasta selviää lukukauden somen (Instagram ja Facebook), nettisivujen ja mailien sisällöt sekä julkaisupäivät. Suunnitelmaa päivitetään pitkin toimintakautta, sitä mukaa kun tapahtumien teemat yms. varmistuvat.

Facebookissa ja Instagramissa keskitytään tapahtumien markkinointiin sekä informaation jakamiseen. Erityisesti Instagramin kautta informoimiseen panostetaan enemmän lisäämällä feed-julkaisuja. Lisäksi Instagramissa pyritään esittämään vapaamuotoisemmin Opexin toimintaa ja tuottamaan sisältöä yleiseen opiskelijaelämään, ainejärjestön ja hallituksen toimintaan liittyen. Vuoden 2023 tavoitteena on tuottaa Opexin toiminnasta jäsenkeskeistä materiaalia. Yhdistyksen nettisivuja päivitetään kerran kuukaudessa hallituksen ulkopuolisen nettisivuvastaavan taholta. Kiireellisissä tapauksissa voidaan tehdä erillisiä muutoksia. Kuukausikalentereiden julkaisua jatketaan kuukausittain. Kalenterit liitetään kaikkien Maanantaimailien loppuun sekä julkaistaan sähköisenä Instagramissa kuun ensimmäisenä päivänä.

Visuaaliset materiaalit tallennetaan sähköisessä muodossa Opexin Canvaan, jolloin ne ovat aina myös koko hallituksen saatavilla. Visuaalista materiaalia tuotetaan kuvamateriaalin, tapahtumien bannereiden, haalarimerkkien, julisteiden sekä kalenterien muodossa sosiaalisen median kanaviin ja nettisivuille. Vuoden 2023 tavoitteena on luoda Opexille yhtenäisempää sosiaalisen median kuvamateriaalia. Tapahtumien visuaaliset materiaalit, kuten Facebook-bannerit ja Instagram-julkaisut, toteutetaan yhteistyössä virkistysvastaavien kanssa. Kauden aikana luodaan laadukkaita ja monipuolisia visuaalisia materiaaleja. Kustannusten suhteen pyritään löytämään edullisia keinoja muun muassa haalarimerkkien tai painotuotteiden osalta. Bilejulisteiden suhteen toimitaan baarien kanssa sovitulla tavalla.


6 Talous

Opex ry:n talous on ollut vakaalla pohjalla jo pitkään, mikä on mahdollistanut yhdistyksen aktiivisen ja monipuolisen toiminnan. Opex ry on voittoa tavoittelematon yhdistys, joten pääsääntöisesti tapahtumat, kuten sitsit, lajikokeilut tai beerpong, järjestetään sillä hinnalla, joka jäsenistöltä kerätään tapahtuman yhteydessä.

Yhdistys toteuttaa varainkeruuta järjestämällä kaikille avoimia bileitä sekä keräämällä jäsenmaksuja. Varainkeruun ansiosta yhdistys pystyy tarjoamaan jäsenilleen ilmaista toimintaa, kuten osallistumaan CampusSportin turnauksiin tai ostamaan tarjoiluja erilaisiin virkistystapahtumiin. Vuonna 2023 Opex ry toteuttaa jäsenistönsä toiveita kohdistamalla rahallista tukea jäsenistön intressien mukaisiin tapahtumiin, esimerkiksi vappuviikkoon, OKLiveen tai harrastekerhoihin.

Opex ry:n vujutoimikunta aloittaa varainkeruunsa vuonna 2023. Tämä tulee näkymään ylimääräisenä rahaliikenteenä Opex ry:ntileillä. Varat tullaan käyttämään vuoden 2024 vuosijuhliiin. Vuosijuhliin tehdään erillinen budjetti.

Maksutapoina käytetään tänä vuonna pääsääntöisesti yhdistyksen iZettle-korttimaksupäätettä, kide.appia, tilille maksua sekä tilanteen niin salliessa myös käteistä. Opex ry:n rahaliikennettä kasvattavat maksut, jotka kulkevat yhdistyksen tilien kautta. Esimerkiksi opiskelijahaalarien ja Pikkujouluristeilyn maksut kulkevat yhdistyksen käyttötilin kautta. Kaikki tilitapahtumat ja käteiskassojen tapahtumat kirjataan yhdistyksen kirjanpitoon. Näin yhdistys seuraa talouttaan tarkasti.

Opex ry:n käytössä ollut Liedon Säästöpankki on yrityskaupan johdosta siirtynyt omasäästöpankin alaisuuteen, jonka johdosta jo entuudestaan kalliit palvelumaksut tulevat tämän sopimuskauden eli vuoden 2023 jälkeen nousemaan. Tämän johdosta pankin palvelut kilpailutetaan.

Opexin tilien saldoja tarkastellaan hallituksen kokouksissa. Lisäksi jatketaan budjettikatsauksia hallituksen kokouksissa pari kertaa lukukaudessa. Tällä tavalla yhdistyksen taloutta ja budjetin toteutumista seurataan koko hallituksen voimin. Yhdistyksen kirjanpitoa hoitaa hallituksen talousvastaava.

Tänä vuonna Opex ry lahjoittaa rahaa hyväntekeväisyyteen jäsenistön päätöksellä. Rahaa lahjoitetaan tukemaan Opex ry:n arvoihin sopivia kohteita, kuten koulutusta sekä lasten ja nuorten hyvinvointia.Turun luokanopettajaopiskelijat Opex ry

Educarium

Assistentinkatu 5

20500 Turun yliopisto

Toimintakertomus 2022

1 Kokoustoiminta

Turun luokanopettajaopiskelijat Opex ry:n kokoustoiminta vuonna 2022 muodostui sääntömääräisistä kokouksista (kevät- ja vuosikokous) sekä hallituksen kokouksista. Hallitus kokoontui yhteensä 30 kertaa, keskimäärin kerran viikossa tai kahdessa sekä kerran kesällä. Pääasiassa kokouksissa oli paikalla suurin osa hallituslaisista, ja ne olivat aina laillisia ja päätösvaltaisia. Kokouksista on tiedotettu jäsenistöä ja hallituksen kokoukset ovat olleet kaikille avoimia. Hallituksen viikottaisia kokouksia on voinut seurata myös Zoomin kautta, jonka linkki on maaliskuun alusta asti aina löydettävissä yhdistyksen Google-kalenterista.

Toimintasuunnitelman mukaisesti hallitukseen kaudelle 2023 hakeneet saivat mahdollisuuden hakemuksensa julkaisuun etukäteen yhdistyksen nettisivuilla. Äänestystä syyskokouksessa ei suoritettu, sillä valittavia hallitukseen oli sama määrä kuin avoinna olevia paikkoja ja puheenjohtajaehdokkaita vain yksi (1). Opex osallistui SOOLin liittokokoukseen vuonna 2022.


2 Järjestötoiminta

Opexin kannusti yhdistyksen jäseniä osallistumaan järjestön toimintaan lisäämällä yhdenvertaisuutta ja pitämällä huolta mahdollisuudesta osallistua matalalla kynnyksellä toimikuntien toimintaan. Yhdistys kannusti jäsenistöään osallistumaan tuutori-, työryhmä-, harraste- ja järjestötoimintaan mainostamalla näiden hakuja viestintäkanavissaan. Kauden aikana tehtiin yhteistyötä TYYn alayhdistysten kanssa, kuten Indexin ja Katkon. Yhteistyötä tehtiin myös kasvatustieteiden tiedekunnan ja opettajankoulutuslaitoksen kanssa mm. opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteisen palautekeskustelun muodossa. Opex kävi jälleen perinteisesti esittelemässä toimintaansa yliopiston "hakijan päivä abeille"- päivässä sekä fukseille orientaatioviikon aikana. Kauden aikana hallituksen jäsenet kävivät satunnaisesti muiden ainejärjestöjen vuosijuhlilla.

Kide.appin käyttöä jatkettiin samalla tavalla kuin viime vuonna. Jäsenrekisteriä pidettiin Kide.appisa ja jäsenrekisteriä ylläpiti hallituksen sihteeri

Opex ry:n toiminnan toteuttamisesta kaudella 2022 päävastuussa oli hallitus. Lisäksi kauden 2022 aikana toimi erillisinä toimikuntina, Joulugaalatoimikunta, vapputoimikunta, kastajais- ja kostajaistoimikunnat. Syyskokouksessa aloitettiin myös vuosijuhlatoimikunta. Järjestön toiminnan toteuttamisesta huolehtivat näiden lisäksi myös tuutorit. Kauden aikana hallitus virkistäytyi viisi kertaa . Kauden lopussa kiinnitettiin huomiota laadukkaisiin testamentteihin ja perehdytyksiin. Hallituksen jäsenet osallistuivat sekä SOOLin järjestö- ja puheenjohtajakoulutuksiin että TYYn järjestöfoorumeihin ja neuvostoihin. Yhteistyötä tehtiin myös tiedekunnan muiden ainejärjestöjen välillä. Koulutuksissa ja toiminnassa luotiin kehittävää ja avointa ilmapiiriä keskustelemalla muiden ainejärjestöjen kanssa yhdenvertaisuudesta.

Päivystyksiä pidettiin joka kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona poikkeuksena syyskuu, jolloin päivystyksiä pidettiin joka viikko. Vuonna 2022 pidettiin myös ylimääräisiä lipunmyynti päivystyksiä tarvittaessa. Päivystykset tapahtuivat Educariumilla paitsi helmikuun päivystys, joka pidettiin koronarajoitusten vuoksi etänä. Päivystyksissä jäsenet saivat kysyä hallitukselta apua ja kysymyksiä, ostaa haalarimerkkejä ja muita tuotteita tai tulla muuten vain kahville.

Vuonna 2021 luotiin Opex ry:lle yhdenvertaisuussuunnitelma ja turvallisemman tilan periaatteet. Vuonna 2022 suunnitelmalle ja periaatteille luotiin käytännön ohjeistukset, jotka ohjaavat miten toimitaan jos joku rikkoo turvallisemman tilan periaatteita. Nämä konkreettiset käytännöt hyväksyttiin yhdistyksen vuosikokouksessa. Nämä asiakirjat tulevat ohjaamaan yhdistyksen toimintaa jatkossa. Keväällä maanantaimailiin tehtiin englanninkielinen osuus ja tapahtumiin lisättiin englanninkielinen kuvaus. Näitä ei jatkettu syksyllä koska kysyntää ei ollut.

Yhdistys panosti läpinäkyvyyden lisäämiseen toiminnassaan. Maanantaimaileihin sisällytettiin satunnaisesti hallituksen terveiset, tapahtumakuvauksiin eriteltiin mistä tapahtumien hinta koostui, saatuun palautteeseen vastattiin julkisesti maanantaimailissa ja jäsenistöä tiedotettiin kokouksissa käsitellyistä asioista, sen lisäksi pöytäkirjat ovat jäsenistölle julkisia. Muita vaikuttamiskeinoja tuodaan myös jäsenistön tietoon esimerkiksi työryhmien muodossa.


2.1 Vaikuttaminen

Vuonna 2022 kannustettiin jäseniä osallistumaan toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen entistä enemmän vaihtoehtoja tarjoamalla. Erityisesti lisättiin matalan kynnyksen ja pientä sitoutumista vaativia mahdollisuuksia vaikuttaa toimintaan, kuten mahdollisuutta harrastekerhon vetämiseen. Kauden aikana jäsenistö sai vaikuttaa toimintaan myös instagramin äänestysten ja kyselyiden välityksellä.

Kastajais- ja kostajaistoimikunnat ovat toimineet normaalisti toisen ja ensimmäisen vuoden opiskelijoiden kokoamina. Joulugaalatoimikunnassa toimi tänä vuonna perinteisesti kolmas vuosikurssi. Vuoden aikana päätettiin, että perustetaan sääntömuutostoimikunta suunnittelemaan Opex ry:n sääntömuutoksia joustavammaksi ja enemmän tarpeita vastaavaksi. Vapputoimikunta perustettiin järjestämään vappuviikolle tapahtumaa kevätkokouksessa ja Excursio-toimikunta aloitti toimintansa syksyllä.

Opex ry oli kuulolla jäsenistön palautteiden suhteen ja reagoi tarpeen mukaan ilmeneviin ongelmiin. Palautetta saatiin kaikkia käytössä olevia kanavia pitkin. Yleisen palautelomakkeen kaikki palautteet käsiteltiin hallituksen kokouksissa.

Kauden 2022 aikana toimi seitsemän kerhoa, joista neljä jatkoi toimintaa vuodelle 2023. Kerhon perustajaksi ja vetäjäksi sai ilmoittautua kuka tahansa yhdistyksen jäsen. Kerhoja olivat vuonna 2022: Kirjakerho, Opexin fantasialätkäliiga, Opex ESC, OCG - Opex Golf Club, Opex Disc Golf ja Pöllön jumpparit.


2.2 Fuksit ja alumnit

Opex ry loi jälleen opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia tukemalla tuutoreiden vetämää Alkuseikkailua. Alkuseikkailu pidettiin kaksipäiväisenä päiväleirinä. Opex ry varasi Educariumin eri tiloja Alkuseikkailua varten. Alkuseikkailuun osallistui suuri määrä uusia opiskelijoita, mihin varmasti on vaikuttanut se, että osallistuminen fukseille oli jälleen ilmaista ja se toteutettiin päivällä, eikä vaatinut yöpymistä.

Orientaatioviikolla tuutorit järjestivät uusille opiskelijoille ryhmäyttävää toimintaa maanantaista perjantaihin. Viikkoon kuului hengailuilta, TST eli Turku selfie tour yhteistyössä Katko ry:n kanssa, Edurock, tutustumisbileet vanhoille, olympialaiset, piknik.

Vuonna 2022 Opex ry oli mukana valitsemassa ja kouluttamassa laitoksen tuutoreita. Fuksivastaavat pitivät säännöllisesti yhteyttä tuutorien ja fuksien kanssa. Kesäkuussa uusia opiskelijoita infottiin tuutorikirjeellä sekä Opexin fuksiviholla opettajankoulutuslaitoksen kautta. Fuksipassit myös tilattiin ja jaettiin, mutta niitä ei kerätty vielä vuonna 2022.

Alumnitoimintaa ei kehitetty vuoden aikana.


2.3 Mauno

Educariumin neljännessä kerroksessa sijaitseva opiskelijatila Mauno toimi Opex ry:n ja Katko ry:n yhteisenä tilana. Yhdistykset pitivät yhdessä huolta Maunon viihtyvyydestä. Kahvien suhteen jatkettiin vanhaa hyväksi todettua käytäntöä, eli kahvia ja teetä ostettiin sillä rahalla, mitä lippaaseen oli kertynyt. Tämä on kannustanut jäseniä maksamaan kahvinsa. Kahvin ja teen hintaa nostettiin 5 sentillä 25 senttiin maaliskuussa nousseiden kustannusten vuoksi. Maunossa oli tänäkin vuonna mahdollisuus lukea uusimmat Opettaja- ja Opeopiskelijalehdet sekä muut yhdistykselle saapuvat kasvatus- ja opetusalan lehdet.


3 Edunvalvonta

Vuonna 2022 Turun luokanopettajaopiskelijoiden Opex ry:n edunvalvonnan tarkoituksena oli palauttaa toiminta samankaltaiseksi kuin mitä se oli ollut ennen korona-vuosien aiheuttamaa taantumaa. Vuoden aikana Opex ry suoritti edunvalvontaa muun muassa Turun Auskultantit ry:n, kasvatustieteiden tiedekunnan hallopedien, Turun Normaalikoulun, SOOL:n ja TYY:n kanssa.

Yksi Opex ry:n edunvalvonnallisista hankkeista oli luoda Turun Normaalikoululla pidettäviä opetusharjoitteluita koskeva palautteenantolomake. Palautelomakkeen tarkoituksena on kerätä tietoa harjoitteluista opiskelijoiden hyvinvoinnin, tiedonvälityksen sekä harjoitteluiden tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden suhteen. Palautelomake luotiin Turun Normaalikoulun käyttämän palautelomakkeen tueksi. Palautelomakkeen vastaanotto oli positiivinen ja Turun Normaalikoulu ilmoitti halunsa jatkaa opetusharjoitteluiden kehittämistä yhdessä Opex ry:n kanssa.

Opex ry toi koulutuspoliittista toimintaansa avoimemmaksi ja näkyvämmäksi jäsenistölleen sosiaalisen median välityksellä Opex ry:n hallituksen someviikon aikana. Someviikolla mainostettiin kasvatustieteiden tiedekunnan hallinnon opiskelijaedustajien, hallopedien, sekä kasvatustieteiden tiedekunnassa toimivien eri työryhmien opiskelijaedustajien vapaita paikkoja sekä avattiin kyseisten paikkojen tehtäviä ja käytännön asioita. Aktiivisen mainostamisen avulla saatiin työryhmiin rohkaistua uusia opiskelijaedustajia. Opiskelijaedustajien ja Opex ry:n koulutuspoliittistenvastaavien yhteisen Whatsapp-ryhmän käyttöä jatkettiin tiedonvälityksen nopeuttamiseksi ja helpottamiseksi.

Vuoden aikana kopomailiin tulleisiin kysymyksiin vastailtiin ja autettiin muutamia opiskelijoita heidän kursseihin liittyvissä ongelmissa. Erimielisyyttä herättävissä tilanteissa Opex ry käytti Opintovartun mukaista järjestystä erimielisyyksien selvittämisessä. Opex ry sai myös yhteydenoton toisen tiedekunnan koulutuspoliittisiltavastaavilta Turun yliopiston anonyymia palautteenantovaihtoehtoa koskien. Yhteydenotto tuli kuitenkin niin lähellä Opex ry:n hallitusten vaihtoa, joten asian käsitteleminen siirrettiin seuraavan vuoden puolelle.

Opex ry järjesti yhteistyössä Turun Auskuntantit ry:n kanssa molempien järjestöjen opiskelijoille tarkoitettuja iltakouluja. Iltakoulujen tarkoitus oli tukea opiskelijoiden opettajuutta ja opettajan ammattiin kasvamista. Iltakoulujen aiheita olivat muun muassa musiikkikasvatus, vastavalmistuneet opettajat työelämässä sekä globaalikasvatus. Iltakoulujen teemoja valittaessa otettiin huomioon opiskelijoiden toiveet. Iltakoulut järjestettiin etäyhteyksien avulla, joka helpotti aikatauluttamista sekä tarjosi kaikille opiskelijoille helpon mahdollisuuden osallistua.

Opex ry myös järjesti kopokaljat nimisen tapahtuman, jossa opiskelijoilla ja henkilökunnalla oli tarkoitus viettää aikaa yhdessä sekä jakaa kuulumisiaan kouluarjen ulkopuolella. Henkilökunta ei saapunut paikalle, joten kuulumisten vaihtamista ei tapahtunut. Henkilökunnan kanssa kannattaa asiat sopia aikaisemmin, jotta he pääsisivät paremmin opiskelemaan.

Vuonna 2022 Opex ry keräsi toiminnastaan palautetta palautepullitus-tapahtuman muodossa. Palautepullituksia järjestettiin yhteensä kaksi kertaa, kerran syksyllä ja kerran keväällä. Niissä Opex ry tarjosi kaikkiin palautekyselyyn vastanneille makeita ja suolaisia herkkuja. Saatu palaute käsiteltiin yhdessä läpi koko Opex ry:n hallituksen kanssa. Palautteen pohjalta saatiin tärkeitä ideoita joita hyödyntää järjestötoiminnan kehittämisessä. Palautepullituksissa saadun palautteen lisäksi hallituksen kokouksissa käsiteltiin säännöllisesti avoimen palautelinkin kautta tulleet palautteet.


4 Tapahtumatoiminta

Opex ry tapahtumatoiminta pääsi täyteen vauhtiin vuonna 2022 pitkien koronavuosien jälkeen. Opex ry suunnitteli ja toteutti jäsenistölleen monipuolisia ja vaihtelevia tapahtumia, joissa otettiin huomioon myös jäsenistöltä tulevia toiveita/kehitysehdotuksia. Tapahtumien tarkoituksena oli tuottaa jäsenistölle iloa ja virkistysmahdollisuuksia opiskeluiden keskellä. Tapahtumat tuottivat myös tärkeää varainkeruuta yhdistykselle. Osallistumiskynnystä tapahtumiin vähennettiin huomioimalla erilaisia ruokavalioita ja tapahtuma-ajankohtia vaihtelemalla. Lisäksi tapahtumien mainonnassa pyrittiin sanavalinnoilla herättelemään vaivatonta osallistumismahdollisuutta. Opex ry kiinnitti huomiota ja kannusti siihen, että tapahtumiin voi osallistua myös ilman alkoholia. Tapahtumien sisällöissä huomioitiin turvallisemman tilan periaatteet ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Sen lisäksi, että järjestettiin alkoholittomia tapahtumia, jäsenistöä kannustettiin osallistumaan kaikenlaisiin tapahtumiin myös ilman alkoholia.

Vuonna 2022 pandemiatilanteen helpottua järjestimme poikkitieteellisiä lähitapahtumia. Indexin kanssa järjestettiin useampi tapahtuma ja I/O-speksin kanssa joulukuussa joululaulajaiset. Opex ry järjesti jäsenistölleen myös muita matalan kynnyksen tapahtumia esimerkiksi pubivisan ja joululaulajaiset.


4.1 Virkistystoiminta

Opex ry:n virkistystoiminta 2022 käynnistyi alkuvuodesta vielä koronarajoitusten ollessa päällä. Tapahtumissa noudatettiin koronarajoituksia ja ulkotapahtumia suosittiin. Muutaman kuukauden jälkeen koronarajoitukset poistuivat ja tapahtumia pystyttiin suunnittelemaan ja toteuttamaan normaalisti. Perinteiseen opiskelijakulttuuriin oli mahdollista vähitellen palata. Opex ry:n virkistystoiminta järjesti jäsenistölleen vanhoja perinteisiä tapahtumia (esim. beerpong-turnaus & OKLive), joiden paluuta jäsenistö oli toivonut virallisten palautekanavien kautta. Lähiöpubikierros siirrettiin toteutettavaksi keväälle 2023 virkistysvastaavien hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Alkukeväästä 2022 ensimmäiset bileet piti perua koronarajoituksien seurauksena. Lisäksi valkohaalarisitsit (poikkitieteellinen tapahtuma) siirrettiin toteutettavaksi maaliskuulle. Keväällä jäsenistölle järjestettiin mm. TST-tapahtuma, Beerpong-turnaus ja poikkitieteelliset bileet Indexin kanssa. Keväällä perustettiin virkistystoiminnan avuksi tapahtumatoimikunta, joka osallistui suunnittelemaan ja toteuttamaan Opexin vappuviikkoa. Vuoden 2022 tapahtumissa integroitiin ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijoita osaksi perinteistä opiskelijakulttuuria huomioiden myös samalla vanhempien vuosikurssien opiskelijat virkistäytymisessä. Tämä toteutettiin järjestämällä monipuolisesti erilaisia tapahtumilla kevään ja syksyn aikana. Monipuolisilla tapahtumilla pyrimme tarjoamaan jokaiselle opexlaiselle haluamaansa virkistäytymistä, johon olisi mielekästä osallistua. Tapahtumien toteutuksessa jatkettiin huomion kiinnittämistä ekologisuuteen esimerkiksi välttämällä kertakäyttöisten koristeiden hankintaa sekä tarjoamalla mahdollisuuksien mukaan kasvisruokaa.

Vuonna 2022 yhtenä keskeisenä teemana oli tapahtumien yhdenvertaisuus. Tapahtumiin kirjoitettiin keväällä englanninkieliset tapahtumakuvaukset, mikä mahdollisti myös Opexin jäseninä olevat vaihto-opiskelijat osallistumaan tapahtumiin. Vaihto-opiskelijoiden osallistuminen erilaisiin tapahtumiin oli kuitenkin vähäistä. Yhdenvertaisuuden kautta haluttiin korostaa, että jokainen opexlainen on tervetullut tapahtumiin omana ainutlaatuisena itsenään ja tapahtumissa noudatetaan Opexin yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Suurimmaksi osaksi tapahtumien jälkeen kerättiin palautetta jäsenistöltä palautteenantolomakkeen kautta. Palautteet käsiteltiin hallituksen kokouksissa, ja niihin reagoitiin asianmukaisesti. Esimerkiksi tapahtumien lipunmyynnissä jäsenistö toivoi, että lippuja saa jatkossakin ostaa myös verkon kautta.

Syksyllä 2022 järjestettiin perinteisiä tapahtumia, jotka olivat koronan takia jääneet parin vuoden aikana toteuttamatta. Vanhempien opiskelijoiden aktivoiminen uusilla tapahtumilla jäi suurelta osin toteuttamatta. Syksyllä kiinnitettiin huomiota erityisesti uusiin opiskelijoihin, jotta he integroituisivat mahdollisimman nopeasti osaksi ainejärjestöämme. Syksyllä järjestettiin melkein joka viikko tapahtumia. Syksyllä oli mm. Indexin kanssa yhteisbileet, pubivisa, OKLive, kaverisitsit ja fuksisitsit sekä tarjottiin mahdollisuus itsenäisyyspäivä etkoille. Koko syksy oli tapahtumarikas kokonaisuus.


4.2 Hyvinvointitoiminta

Opex ry:n liikuntatoiminta sisälsi vuonna 2022 liikuntavuorot, joita järjestettiin joka tiistai koko kevään ja syksyn ajan, helmikuun alusta lähtien, koronarajoitusten hellittäessä. Lajitarjonta pyrittiin pitämään mahdollisuuksien mukaan monipuolisena. Liikuntavuoroja suunniteltaessa otettiin huomioon jäsenistön toiveet. Suosituimmiksi lajeiksi nousivat tuttuun tapaan palloilulajit ja sulkapallo. Jäsenistö osallistui myös liikuntavuorojen ohjaamiseen, kun hallituksen jäsenet estyivät saapumasta liikuntavuorolle. Osallistujia liikuntavuoroille riitti koko vuoden ja tunnelma vuoroilla oli hyvä. Liikuntavuoroja järjestettiin kesän ulkopuolella yhteensä 33 ja keskimääräinen kävijämäärä oli 12,8 henkilöä.

Kesäliikuntavuoroja järjestettiin viikottain kesällä 2022. Lajeja oli useita: lentopalloa ulkona, pesistä, jalkapalloa, ultimatea ja koppipalloa. Varsinkin pesäpallosta ja lentopallosta tykättiin ja niitä pyrittiin järjestämään mahdollisimman paljon.

CampusSport Cupissa osallistuttiin suunnitelman mukaan keväällä koripallo-, futsal-, sähly- ja pesäpalloturnauksiin sekä syksyllä jalkapallo-, salibandy- ja lentopalloturnauksiin. Jäsenistön osallistuminen oli vaihtelevaa lähinnä aikataulusyistä, mutta jokaiseen lajiin saatiin joukkue kasaan ja jäsenistö tuntui tykkäävään. Kullan metsästys jatkuu vielä.

Lajikokeiluina järjestettiin ilmajoogaa, lasersotaa ja kiipeilyä. Lajikokeiluihin ilmoittautuminen tapahtui sähköisesti Forms-lomakkeella. Yritystä oli myös järjestää padel-lajikokeilu, mutta osallistujia ei saatu tarpeeksi. Lisäksi tanssilajikokeilua yritettiin ennen Joulugaalaa, mutta tanssikoulun kanssa oli sekaannusta. Lajikokeilun lajit valittiin pääsääntöisesti jäsenistön toiveiden mukaan.

Liikuntatoiminnasta tiedotus sujui suunnitellusti. Liikuntamailit toteutettiin viimevuotiselle mailipohjalle. Tiedotuksessa pyrittiin ennakointiin ja liikuntavuoroista tiedotettiin aina kaksi viikkoa eteenpäin ja muista tapahtumista kolme viikkoa. Opexin liikuntavuorot -Facebook-ryhmä oli jäissä tämän kauden ja sen tarpeellisuutta kyseenalaistettiin. Instagramissa pyrittiin innostamaan jäsenistöä ja jakamaan materiaalia liikuntatapahtumista. Instagramissa kyseltiin myös jäsenistöltä ehdotuksia tuleviin liikuntavuoroihin ja lajikokeiluihin.

Vuonna 2022 hyvinvointitapahtumia pyrittiin tekemään yhteistyötä muiden tiedekunnan ainejärjestöjen kanssa, mutta tämä jäi toteutumatta toisen sopon lähtemisestä kesken kautta, joka madalsi huomattavasti käytettävissä olevia resursseja. Vuonna 2022 ei vielä saatu tehtyä SPR:n kanssa verenluovutus tapahtumaa, mutta tapasimme SPR:n kanssa ja sovimme tapahtumien tekemisestä vuodelle 2023. Hyvinvointitiimi järjesti sekä keväällä, että syksyllä kerran kuussa järjestettävää kerhotoimintaa. Kerhossa järjestettiin toimintaa kuvataiteen, askartelun ja käsitöiden parissa. Kerhotoiminnassa ei päästy toteuttamaan myöskään yhteistyötä muiden ainejärjestöjen kanssa samasta syystä kuin mainittu aikaisemmin. Myöskään leffailtaa ja OKLympialaisia ei voitu järjestää tästä syystä. Joulukuussa saimme kuitenkin järjestettyä joululaulajaiset. Opex ry tarjosi harrastekerhoille tukea ja mahdollisuuden hakea Opex ry hallitukselta rahaa toiminnan järjestämiseksi. Järjestimme myös excursion Collegium Musicumin konserttiin, mutta tapahtuma ei saanut osallistujia.


5 Viestintä

Kuluneen toimintavuoden aikana viestintää toteutettiin tuttuun tapaan Maanantaimaileilla sekä satunnaisesti myös jakelupyyntöinä välitetyin sähköpostein. Viestintää toteutettiin lisäksi Facebookissa, Instagramissa sekä nettisivuilla. Yhdistyksen sähköpostilistojen ylläpitoa jatkettiin. Listoja ylläpiti hallituksen viestintävastaava.

Kaudella 2022 viestinnän tukena käytettiin Some/Maili-suunnitelmaa. Suunnitelmasta tuli ilmi mitä ja missä sekä missä kanavassa viestitään mitäkin minäkin päivänä. Suunnitelmalla pyrittiin jakamaan viestintää useammalle päivälle viikossa, jotta viestintäkanavat eivät täyttyneet yhden päivän osalta useasta eri viestittävästä aiheesta. Lisäksi suunnitelma mahdollisti riittävän varhaisen viestinnän esimerkiksi tapahtumien osalta. Suunnitelmaa päivitettiin pitkin toimikautta jokainen pesti omat julkaisunsa tai yhteisesti hallituksen kokouksissa.

Kuluneen toimintakauden aikana Opex ry tuotti visuaalista sisältöä monipuolisesti erilaisiin tarpeisiin, esimerkiksi haalarimerkkien, tapahtumien Facebook-bannereiden ja kalenterijulisteiden muodossa. Visuaalista materiaalia tuotettiin erilaisille alustoille, esimerkiksi Facebookiin, Instagramiin ja nettisivuille, mutta myös erilaisiin painotuotteisiin, kuten fuksipasseihin ja Talvipäivien puuhavihkoihin. Visuaalinen materiaali tehtiin pääsääntöisesti Canvan maksullisella versiolla.


6 Talous

Opexin toiminta on kerryttänyt useana vuotena ylijäämää. Tänä vuonna tuota ylijäämää on pyritty käyttämään jäsenten etujen mukaisesti. Tapahtumat, joita järjestettiin, rahoitettiin menoja vastaavilla osallistumismaksuilla tai jopa halvemmalla. Esimerkiksi perinteinen Alkuseikkailu oli osallistujille ilmainen, sillä se järjestettiin jo perinteeksi muodostuneen tapaan Educariumilla, joten esim. bussimatkoja tai majoitusta ei tarvittu.

Vuoden 2020 syyskokouksessa yhdistys teki päätöksen käyttää Opex ry:lle kertyneitä varoja. Vuonna 2022 varoja käytettiin Ilmaisen viinan -bileisiin, joka oli jäsenistölle maksuton tapahtuma. Hyväntekeväisyyteen tarkoitettuja varoja lahjoitettiin vuoden lopussa Joulupuu -keräykseen jäsenistön toiveesta. Muihin käyttökohteisiin budjetoidut varat jäävät käytettäviksi myöhemmille kausille.

Yhdistyksen rahaliikennettä kasvattavat maksut, jotka kulkevat yhdistyksen tilien kautta. Seuraavat menot ja tulot ovat muodostaneet suurimman osan rahaliikenteestä: Joulugaalan rahaliikenne, PJR-maksut, jäsenmaksut ja Opexin järjestämät tapahtumat.

Yhdistys toteutti varainkeruuta keräämällä jäsenmaksuja, myymällä merkkejä sekä järjestämällä kaikille avoimia bileitä. Vuonna 2022 Opex ry toteutti jäsenistönsä toiveita kohdistamalla rahallista tukea jäsenistön intressien mukaisiin tapahtumiin esim. ilmainen Alkuseikkailu..

Vuonna 2022 Opex ry tarjosi käteismaksuvaihtoehtoa maksujen suorittamiseen, mutta suosi muita maksutapoja kuin käteistä. Tapahtumien osallistumismaksuja jäsenet maksoivat pankkitilille viitenumeroilla tai iZettle-korttimarksupäätteellä. Jäsenmaksut maksettiin niille varatulle pankkitilille käyttäen viitteen sijasta viestiä. IZettle-korttimaksupäätettä käytettiin ahkerasti aina silloin, kun oli tilanteita, joissa maksun voi suorittaa paikan päällä.

Loppuvuodesta 2022 Opex ry:n kolmesta pankkitilistä päätettiin sulkea jäsenmaksutili ja sen varat siirrettiin käyttötilille. Tästä johtuen Opex ry:llä on käytössä nykyisin kaksi tiliä eli käyttötili ja Joulugaaloihin sekä vuosijuhliin tarkoitettu erillinen tili. Myös pankkien kilpailuttamista pohdittiin, mutta se päätettiin siirtää seuraavien kausien tehtäväksi.

Tilitapahtumat dokumentoitiin kirjanpitoon. Kirjanpidon hoiti vuonna 2022 hallituksen talousvastaava. Yhdistyksen taloutta seurattiin koko hallituksen voimin melkein joka kokouksessa. Kevätkokouksessa laadittua budjettia tarkasteltiin tarkemmin alkusyksystä ja loppuvuodesta.