Toiminta

Tältä sivulta löydät...

...toimintasuunnitelman

...toimintakertomuksen


Turun luokanopettajaopiskelijat Opex ry.

Educarium

Assistentinkatu 5

20500 Turku

Toimintasuunnitelma 2022

1 Kokoustoiminta

Turun luokanopettajaopiskelijat Opex ry:n kokoustoiminta muodostuu sääntömääräisistä kokouksista, joita ovat vuosi- ja kevätkokous. Hallitus kokoontuu lukukausien aikana koetun tarpeen mukaan, keskimäärin kerran viikossa tai kahdessa sekä kerran kesällä. Hallituksen kokouksissa lähtökohtaisesti paikalla on koko hallitus. Kokouksista tiedotetaan jäsenistöä ja pääasiassa hallituksen kokoukset ovat kaikille avoimia myös tänä vuonna. Syyskokouksen hallitusvalinnat ovat yksi suurimmista käsiteltävistä asioista. Tänäkin vuonna hallitukseen hakevat saavat mahdollisuuden hakemuksensa julkaisuun etukäteen yhdistyksen nettisivuilla. Äänestys tapahtuu säännöissä mainitulla tavalla. Yhdistys osallistuu SOOLin liittokokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan.


2 Järjestötoiminta

Tavoitteena on kannustaa jäseniä osallistumaan järjestön toimintaan lisäämällä toiminnan yhdenvertaisuutta sekä läpinäkyvyyttä ja pitämällä huolta osallistumisen matalasta kynnyksestä. Jäseniä kannustetaan osallistumaan valtakunnalliseen vaikuttamiseen esimerkiksi SOOLin kautta. Lisäksi tavoitteena on kannustaa toimimaan yhteisten asioiden puolesta, esimerkiksi tukemalla työryhmä-, tuutori-, harraste- ja järjestötoimintaa sekä tiedottamalla jäsenistöä näistä. Yhdistys tekee erityisesti työryhmätoimintaa näkyvämmäksi. Yhdistys tekee yhteistyötä TYYn ja TYYn alayhdistysten kanssa sekä kasvatustieteiden tiedekunnan ja opettajankoulutuslaitoksen kanssa. Yhdistys esittelee toimintaansa mahdollisille tuleville opiskelijoille vähintään yliopiston abipäivässä ja kakkosten päivässä.

Jäsenrekisteri on vuonna 2021 siirretty Kide.appiin. Vuonna 2022 mietitään Kide.appin käyttöönottoa myyntiartikkeleiden ja tapahtumailmoittautumisten kanssa. Tämä helpottaisi ainakin jäsenrekisteriä hallinnoivaa sihteeriä, joka vastaa tänäkin vuonna jäsenrekisterin ylläpidosta ja sijaisuuslistan hallinnoinnista.

Opex ry:n toiminnan toteuttamisesta on päävastuussa hallitus. Hallitus ryhmäytyy ja virkistäytyy ennen kauden alkua sekä kauden 2022 aikana kerran kuukaudessa sekä syksyllä että keväällä ja kesällä kesäkokouksen yhteydessä. Hyvinvoivat toimijat pystyvät pitämään myös yhdistyksen hyvinvoivana. Hallituksen kesken jaetaan tehtäviä tasaisesti kaikkien henkilökohtaiset resurssit huomioiden. Hyvä jatkuvuus toiminnassa säästää toimijoiden resursseja, joten kauden lopussa kiinnitetään huomiota laadukkaisiin testamentteihin ja perehdytyksiin. Järjestötoimijat käyvät myös kouluttautumassa SOOLin järjestö- ja puheenjohtajakoulutuksissa. Koulutuksissa on mahdollisuus myös jakaa hyviä käytänteitä muiden SOOLin järjestöjen kanssa ja kehittää omaa toimintaa. Luodaan kehittävää ja avointa ilmapiiriä työskentelyyn, johon myös muiden jäsenten on helppoa tulla mukaan.

Vuonna 2021 luotiin Opex ry:lle yhdenvertaisuussuunnitelma ja turvallisemman tilan periaatteet. Vuonna 2022 keskitytään luomaan konkreettinen toimenpidesuunnitelma tähän suunnitelmaan pohjautuen. Nämä asiakirjat tulevat ohjaamaan yhdistyksen toimintaa jatkossa. Asiakirja julkaistaan nettisivuilla sen valmistuttua. Vuonna 2022 kehitetään yhdenvertaisuuden nimissä Opex ry:n kansainvälistä toimintaa muun muassa laajentamalla nettisivujen englanninkielisiä osioita, maanantainmailiin sisällytetään vaihto-oppilaille kuuluvia asioita englanniksi ja tuottamalla tapahtumia myös vaihto-opiskelijoille.

Yhdistys panostaa läpinäkyvyyden lisäämiseen toiminnassaan. Maanantaimaileihin sisällytetään hallituksen terveiset, tapahtumakuvauksiin eritellään mistä tapahtumien hinta koostuu, saatuun palautteeseen vastataan julkisesti aina kun mahdollista ja jäsenistöä tiedotetaan kokouksissa käsitellyistä asioista, sen lisäksi pöytäkirjat ovat jäsenistölle julkisia. Muita vaikuttamiskeinoja tuodaan myös jäsenistön tietoon esimerkiksi työryhmien muodossa.

2.1 Vaikuttaminen

Yhdistys kannustaa osallistumaan toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen entistä enemmän vaihtoehtoja tarjoamalla. Erityisesti lisätään matalan kynnyksen ja pientä sitoutumista vaativia mahdollisuuksia vaikuttaa toimintaan, esimerkiksi tarjoamalla mahdollisuutta osallistua tapahtumatoimikuntiin ja harrastekerhojen vetämiseen. Jatketaan ja kehitetään toimikuntatyöskentelyä mm. vapaaehtoisia palkitsemalla.. Toimikuntia on vuonna 2022 ainakin OKLive-, vappu- ja Joulugaalatoimikunnat sekä kastajais- ja kostajaistoimikunnat. Jäsenistölle tarjotaan myös mahdollisuus kirjoittaa tekstejä Opex ry:n nettisivujen blogiin.

Vuonna 2022 Opex ry on totuttuun tapaan kuulolla jäsenistön palautteiden suhteen ja reagoi tarpeen mukaan ilmeneviin ongelmiin. Toiminnan kehittämiseksi järjestön palautteenantokanavina toimivat kotisivuilla oleva yleinen yhteydenottolomake, kerran lukukaudessa olevat palautepullitukset sekä aina avoin, vapaampi palautteenantolomake. Lomake on jäsenistön saatavilla Opexin Ilmoitustaulu -facebook-ryhmässä sekä QR-koodina opiskelijatilan seinällä ja kuukausittaisissa kalentereissa. Palautteita käydään läpi hallituksen kokouksissa. Palautteista esiin nousevia asioita viedään tarpeen mukaan eteenpäin esimerkiksi edunvalvontatoiminnan kautta.

2.2 Fuksit ja alumnit

Yhdistys luo yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia myös tukemalla tuutoreiden vetämää Alkuseikkailua. Alkuseikkailu on kaksi tai kolme päiväinen tutustumis- ja ryhmäytymistapahtuma uusille opiskelijoille orientaatioviikkoa edeltävällä viikolla. Opex ry hoitaa muun muassa Alkuseikkailuun tarvittavan paikan ja kustannukset. Orientaatioviikolla tuutorit järjestävät uusille opiskelijoille ryhmäyttävää toimintaa maanantaista torstaihin. Orientaatioviikon ohjelmaan kuuluu tänäkin vuonna Tutustumisbileet. Lisäksi Opex ry on mukana valitsemassa laitoksen tuutoreita, joihin pidetään myös yhteyttä. Näistä päävastuussa ovat fuksivastaavat. Uusien opiskelijoiden perehdyttämiseen ja vastaanottamiseen osaksi yhteisöä liittyy myös uusien opiskelijoiden materiaalit, esimerkiksi Fuksivihko, jotka järjestö tuottaa ja jakaa uusille opiskelijoille.

Tänä vuonna jatketaan ja kasvatetaan yhdistyksen alkanutta alumnitoimintaa. Otetaan käyttöön alumneille luotu sähköpostilista, jota hyödynnetään viestinnässä Facebook-ryhmän lisänä.

2.3 Mauno

Yhteisöllisyyttä luo tuttuun tapaan myös Educariumin neljännessä kerroksessa sijaitseva opiskelijatila Mauno, jonka yhdistys jakaa Katko ry:n kanssa. Yhdistykset pitävät yhdessä huolta Maunon viihtyvyydestä. Kahvien suhteen jatketaan aikaisempaa käytäntöä eli kahvia ostetaan sillä rahalla, mitä lippaaseen tulee. Kahvikupin hinta nousee 25 senttiin. Hintaa voidaan tarkastella tarpeen vaatiessa. Maunossa kiinnittämään huomiota myös ekologisuuteen Maunon oman kierrätyspisteen avulla. Tänä vuonna edelleen huomioimaan myös teenjuojat. Maunossa voi tänäkin vuonna lukea uusimmat Opettaja- ja Opeopiskelijalehdet sekä muut Opexille saapuvat kasvatus- ja opetusalan lehdet. Lisäksi jaetun toimiston siisteydestä pidetään yhdessä huolta Katko ry:n kanssa.


3 Edunvalvonta

Opex ry toteuttaa vuonna 2022 jäsenistönsä edunvalvontaa yhteistyössä Opekas ry:n, Turun Auskultantit ry:n, Katko ry:n ja hallopedien eli kasvatustieteiden tiedekunnan hallinnon opiskelijaedustajien, sekä SOOLin, OAJ:n ja TYYn kanssa. Yhdistys nimeää opiskelijaedustajat laitoksen työryhmiin ja ehdottaa Ylioppilaskunnalle hallopedeja tiedekunnan elimiin. Edunvalvonnasta huolehtivat koulutus- ja sosiaalipoliittiset vastaavat. Tarvittaessa Opex ry laatii kannanottoja laitoksen ja tiedekunnan opintoasioista, sekä ilmaisee aktiivisesti mielipiteensä ajankohtaisiin asioihin. Opex ry:n sosiaali- ja koulutuspoliittista toimintaa kehitetään esimerkiksi tuomalla hallituksen toimintaa näkyvämmäksi Opexin jäsenille. Konkreettisia keinoja näkyvyyden lisäämiseen ovat esimerkiksi mailien, Instagramin ja Facebookin kautta tiedottaminen kaikesta hallituksen toiminnasta, Iltakouluehdotusten vastaanottaminen jäsenistöltä sekä säännölliset kyselyt ja ideoinnit jäsenistön kanssa. Myös palautuspullituksia jatketaan.

Kopomailin lähettämistä jatketaan muutaman kerran vuodessa. Syksyinä 2018 ja 2019 järjestetyt oluen- ja viininmaisteluillat saivat positiivista palautetta, joten hengailuilta halutaan toteuttamaan rennossa ympäristössä tänäkin vuonna, esimerkiksi glögiviinimaisteluna.

Vuonna 2022 jatketaan Iltakouluja, jotka pidetään yhteistyössä SOOLin aluetoimijan ja TurAus ry:n kanssa. Iltakouluissa tänäkin vuonna käsitellään opettajuuteen, opettajan työhön tai opettajaksi opiskeluun liittyviä ajankohtaisia asioita. Käsiteltävät teemat valitaan siten, että ne tukevat ja täydentävät opettajaopintoja niin luokan- kuin aineenopettajaopiskelijoilla. Teemojen valinnassa myös kuunnellaan opiskelijoiden ehdotuksia. Iltakoulun järjestämisessä hyödynnetään myös muita sidosryhmiä, esimerkiksi puhujia voidaan pyytää OAJ:n kautta. Iltakouluja järjestetään kevään aikana neljä kertaa, ja mahdollisesti syksyllä saman verran. Opexlaisia muistutetaan mahdollisuudesta saada iltakouluihin osallistumisesta merkintöjä tiedekunnan luento- ja seminaaripassiin.

Yhteistyötä ja kommunikaatiota Normaalikoulun ja laitoksen välillä parannetaan. Keväällä 2022 on pidetty laitoksen henkilökunnan ja opiskelijoiden välinen palautehetki, johon on kutsuttu myös Satu Kekki Normaalikoulun puolelta. Suunnittelemme myös palautelomakkeen harjoituksiin liittyen. Tällä lomakkeella opiskelijat voivat antaa rakentavaa palautetta harjoitteluiden kehittämistä varten.

Tavoitteena on vielä viimeistellä sivuainevihko, josta opiskelijat voivat löytää lisätietoa sivuaine vaihtoehdoista.


4 Tapahtumatoiminta

Opex ry:n tapahtumatoiminnan tavoitteena on järjestää jäsenistölle monipuolisia ja jäsenistön toiveiden mukaisia tapahtumia. Pääsääntöisesti tapahtumien tarkoituksena on tuottaa jäsenistölle iloa ja virkistysmahdollisuuksia, vaikka tapahtumat ovat myös tärkeä osa yhdistyksen varainkeruuta. Yksi tärkeimmistä tavoitteista on se, että osallistumiskynnys olisi mahdollisimman pieni. Tämä saavutetaan muun muassa huomioimalla erilaiset ruokavaliot ja tapahtumien ajankohtia vaihtelemalla. Tapahtumien sisältöihin kiinnitetään myös erityistä huomiota huomioimalla turvallisemman tilan periaatteet ja yhdenvertaisuussuunnitelman. Sen lisäksi, että järjestetään alkoholittomia tapahtumia, jäsenistöä kannustetaan osallistumaan kaikenlaisiin tapahtumiin myös ilman alkoholia.

Vuonna 2022 tehdään yhteistyötä muiden tiedekunnan ainejärjestöjen kanssa.

Yhdistyksen hallituksessa ja toimikunnissa on monia ihmisiä järjestämässä tapahtumia. Esimerkiksi OKLympialaiset ja SPR:n verenluovutuksen hoitaa tänä vuonna hyvinvointitiimi. Lisäksi suunnitelmissa on lautapeli-iltoja, leffailta, pubivisailua ja muita matalan kynnyksen hengailutapahtumia.

4.1 Virkistystoiminta

Vuonna 2022 orientoidumme järjestämään tapahtumia mahdollisuuksien mukaan läsnä ja palaten tavalliseen opiskelijakulttuuriin, tuoden vanhoja perinteisiä tapahtumia ja uusia tapahtumia jäsenistölle. Etenkin perinteisten tapahtumien poissaolo, kuten OKLive, Beerpong-turnaukset sekä lähiöpubikierros ovat olleet sellaisia tapahtumia, joiden paluuta jäsenistö on toivonut palautteiden kautta.

Tapahtumia järjestetään keväällä koronarajoitusten hellittäessä fyysisesti. Keväälle on suunniteltu TST-tapahtuma, Beerpong-turnaus, poikkitieteelliset bileet Indexin kanssa sekä muita opexlaisille suunnattuja tapahtumia. Tänä vuonna perustetaan tarpeen mukaan tapahtumatoimikuntia, jotka osallistuvat yksittäisten tapahtumien, kuten vappuviikon, suunnitteluun ja järjestämiseen. Vuoden 2022 tapahtumissa tavoitteenamme on integroida ensimmäisen ja toisen vuosiluokan opiskelijoita osaksi perinteistä opiskelijakulttuuria, kuitenkin huomioiden myös vanhempien vuosikurssien opiskelijoiden virkistäytyminen. Tavoitteisiin vastataan konkreettisesti järjestämällä monipuolisesti erilaisia tapahtumia niin keväällä, kuin myös syksyllä. Monipuolisuudella haluamme tarjota jokaiselle opexlaiselle jotakin, johon jäsenistö mielellään osallistuisi. Haluamme jatkaa huomion kiinnittämistä ekologisuuteen, välttämällä kertakäyttöisten koristeiden hankintaa sekä tarjoamalla mahdollisimman paljon kasvisruokaa.

Vuonna 2022 jatkamme perinteiden tarkastelua sekä kiinnitämme huomiota yhdenvertaisuuteen. Kirjoitamme tapahtumiin englanninkieliset tapahtumakuvaukset, jotta myös Opexin jäseninä olevat vaihto-oppilaat kokisivat olonsa mahdollisimman tervetulleeksi osaksi opiskelijayhteisöämme. Haluamme korostaa vuonna 2022 erityisesti sitä, että jokainen opexlainen on tervetullut jokaiseen tapahtumaan juuri sellaisena kuin on ja noudatamme Opexin yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Tavoitteenamme on kerätä palautetta jäsenistöltä jokaisen tapahtuman jälkeen palautteenantolomakkeella ja tulemme tarvittaessa reagoimaan palautteisiin.

Syksyllä 2022 järjestämme perinteisiä tapahtumia, jotka ovat koronan takia jääneet pitämättä. Järjestämme myös uusia tapahtumia, joilla haluamme aktivoida myös vanhempia opiskelijoita. Syksyllä kiinnitämme erityistä huomiota uusiin opiskelijoihin, joiden toivomme integroituvan osaksi ainejärjestöämme heti syksyllä.

4.2 Hyvinvointitoiminta

Opex ry:n liikuntatoiminta koostuu joka viikko järjestettävistä liikuntavuoroista, noin kerran kahdessa kuukaudessa järjestettävistä monipuolisista lajikokeiluista sekä CampusSportin järjestämistä turnauksista. Tapahtumia ja lajikokeiluja suunniteltaessa kuullaan jäsenistön toiveita, joita on loppuvuodesta 2021 kartoitettu palautepullituksessa sekä Instagramissa 2022 tehdyssä kyselyssä. Alkuvuodesta järjestettiin liikuntavuorot ulkona, mutta koronarajoitusten helpottaessa siirryttiin tuttuun ja turvalliseen Educariumin saliin. CampusSportin turnauksista on tarkoitus osallistua keväällä koripalloon, futsaliin, sählyyn ja pesäpalloon, sekä syksyllä jalkapalloon, salibandyyn ja lentopalloon. Osallistumme kilpasarjaan, paitsi lentopallossa ja salibandyssä harrastesarjaan.

Liikuntatoiminnasta viestitään Facebookissa, Instagramissa sekä sähköposteilla. Kerran viikossa lähetetään Opexin liikkamaili. Liikkamailissa tiedotetaan seuraavan kahden viikon liikuntavuoroista sekä myös mahdollisista lajikokeiluista. Tarpeen mukaan tiedotetaan myös esimerkiksi Campussportin muista liikuntatapahtumista ja yksilöturnauksista. Facebookin kautta luodaan hyvissä ajoin tapahtumia, jotta jäsenistö tietää, mitä tapahtumia on tulossa. Tapahtumia mainostetaan Instagramin ja sähköpostien avulla. Tärkeä osa viestintää on jäsenistön mielipide ja toiveet. Jäsenistön toiveita kuunnellaan, ja koitetaan järjestää tapahtumia, joita jäsenistö pyytää ja haluaa.

Liikuntatoiminnan lisäksi hyvinvointia edistetään järjestämällä erilaisia tapahtumia, kuten OKLympialaiset ja joululaulajaiset. Tänä vuonna Opex ry panostaa jäsenistön vetämiin harrastekerhoihin, joten esimerkiksi lautapeli-illat järjestetään kerhotoiminnan myötä. Tapahtumia ja lajikokeiluja suunniteltaessa kuullaan jäsenistön toiveita..

Vuonna 2022 hyvinvointitapahtumia tehdään yhteistyössä muiden tiedekunnan ainejärjestöjen kanssa. Vuonna 2022 järjestetään SPR:n kanssa verenluovutus, jos vain koronatilanne tämän sallii. Myös hyvinvointitiimin pitämä kerhotoiminta starttaa. Kerhossa järjestetään toimintaa kuvataiteen, käsitöiden parissa tai muiden ainejärjestöläisten mielenkiinnonkohteiden mukaan. Suunnitelmissa on järjestää lautapeli-iltoja kerran kuukaudessa sekä leffailta.

Sosiaalipoliittisista tapahtumista tiedotetaan Maanantaimailissa sekä Opexin somessa. Tärkeä osa viestintää on jäsenistön mielipiteet ja toiveet. Jäsenistön toiveita kuunnellaan ja järjestetään tapahtumia, joita jäsenistö pyytää ja haluaa.


5 Viestintä

Vuonna 2022 Opex ry:n virallinen viestintä jäsenistölle tapahtuu tuttuun tapaan Opexin sähköpostilistalla Maanantaimailien muodossa. Kiireellisissä tapauksissa voidaan lähettää myös muuta sähköpostia, mutta kaikki sisältö ensisijaisesti sovitetaan Maanantaimailien sisältöihin. Suuri osa mailien sisällöistä koostuu yhdistyksen omista asioista, mutta jäsenistölle toimitetaan myös heitä aidosti kiinnostavia ilmoituksia muilta tahoilta. Näitä ovat esimerkiksi työpaikkailmoitukset. Lisäksi viestintävastaavan tehtäviin kuuluu Opexin sähköpostilistan ylläpitäminen.

Opex ry:n viestintä pidetään mahdollisimman johdonmukaisena ja suunnitelmallisena. Tämän toteuttamiseksi täytetään aktiivisesti viestintä- suunnitelmaa. Suunnitelmasta selviää lukukauden somen (Instagram ja Facebook), nettisivujen ja mailien sisällöt. Suunnitelmaan kirjataan, kenen vastuulla uuden sisällön julkaiseminen on. Suunnitelmaa päivitetään pitkin toimintakautta, sitä mukaa kun tapahtumien teemat yms. varmistuvat. Facebookissa ja Instagramissa keskitytään tapahtumien markkinointiin. Lisäksi Instagramissa esitellään vapaamuotoisemmin Opexin toimintaa ja tuotetaan sisältöä yleiseen opiskelija- elämään, ainejärjestön ja hallituksen toimintaan liittyen. Opex ry:n suurimpia bileitä mainostetaan myös TYY:n tapahtumakalenterissa. Yhdistyksen nettisivuja ylläpidetään kaudella 2022 yhdessä muiden hallituksen jäsenten kanssa. Kuukausikalentereiden julkaisua jatketaan kuukausittain. Kalenterit liitetään kaikkiin Maanantaimaileihin, julkaistaan paperisena Educariumilla sekä sähköisenä Instagramissa

Visuaaliset materiaalit tallennetaan sähköisessä muodossa Opexin Driveen, jolloin ne ovat aina myös koko hallituksen saatavilla. Visuaalista materiaalia tuotetaan kuvamateriaalin, tapahtumien bannereiden, haalarimerkkien, julisteiden sekä kalenterien muodossa sosiaalisen median kanaviin ja nettisivuille. Tapahtumien Facebook-bannerit ja Instagram-julkaisut voidaan tehdä yhdessä tapahtumavastaavien kanssa. Kauden aikana luodaan laadukkaita ja monipuolisia visuaalisia materiaaleja. Kustannusten suhteen kartoitetaan edullisia keinoja muun muassa haalarimerkkien tai painotuotteiden osalta. Bilejulisteiden suhteen toimitaan baarien kanssa sovitulla tavalla. Tapahtumien Facebook-bannerit ja Instagram-julkaisut voidaan tehdä yhdessä tapahtumavastaavien kanssa.


6 Talous

Opex ry:n talous on ollut vakaalla pohjalla jo pitkään, mikä on mahdollistanut yhdistyksen aktiivisen ja monipuolisen toiminnan. Opex ry on voittoa tavoittelematon yhdistys, joten pääsääntöisesti tapahtumat, kuten sitsit, lajikokeilut tai beerpong, järjestetään sillä hinnalla, joka jäsenistöltä kerätään tapahtuman yhteydessä.

Yhdistys toteuttaa varainkeruuta järjestämällä kaikille avoimia bileitä sekä keräämällä jäsenmaksuja. Varainkeruun ansiosta yhdistys pystyy tarjoamaan jäsenilleen ilmaista toimintaa, kuten osallistumaan CampusSportin turnauksiin tai ostamaan tarjoiluja erilaisiin virkistystapahtumiin. Vuonna 2022 Opex ry toteuttaa jäsenistönsä toiveita kohdistamalla rahallista tukea jäsenistön intressien mukaisiin tapahtumiin, esimerkiksi vappuviikkoon, OKLiveen tai harrastekerhoihin.

Maksutapoina käytetään tänä vuonna pääsääntöisesti yhdistyksen iZettle-korttimaksupäätettä, tilille maksua sekä tilanteen niin salliessa käteistä. Opex ry:n rahaliikennettä kasvattavat maksut, jotka kulkevat yhdistyksen tilien kautta. Esimerkiksi opiskelijahaalarien ja Pikkujouluristeilyn maksut kulkevat yhdistyksen käyttötilin kautta. Kaikki tilitapahtumat ja käteiskassojen tapahtumat kirjataan yhdistyksen kirjanpitoon. Näin yhdistys seuraa talouttaan tarkasti.

Opexin tilien saldoja tarkastellaan hallituksen kokouksissa. Lisäksi jatketaan budjettikatsauksia hallituksen kokouksissa pari kertaa lukukaudessa. Tällä tavalla yhdistyksen taloutta ja budjetin toteutumista seurataan koko hallituksen voimin. Yhdistyksen kirjanpitoa hoitaa hallituksen talousvastaava.

Tänä vuonna Opex ry lahjoittaa rahaa hyväntekeväisyyteen jäsenistön päätöksellä. Rahaa lahjoitetaan tukemaan Opex ry:n arvoihin sopivia kohteita, kuten koulutusta sekä lasten ja nuorten hyvinvointia.Turun luokanopettajaopiskelijat Opex ry

Educarium

Assistentinkatu 5

20014 Turun yliopisto

Toimintakertomus 2020

1. Kokoustoiminta

Turun luokanopettajaopiskelijat Opex ry:n kokoustoiminta vuonna 2020 muodostui sääntömääräisistä kokouksista sekä hallituksen kokouksista. Hallitus kokoontui yhteensä 30 kertaa, keskimäärin kerran viikossa tai kahdessa sekä kerran kesällä. Hallituksen kokouksissa ei tänä vuonna ollut aina paikalla koko hallitus päällekkäisten menojen ja karanteenien vuoksi. Myös varajäsen on välillä päässyt estyneen jäsenen tilalle kokoukseen. Pääasiassa kuitenkin paikalla oli suurin osa ja kokoukset olivat aina päätösvaltaisia. Kokouksista on tiedotettu jäsenistöä ja pääasiassa hallituksen kokoukset ovat olleet kaikille avoimia. Yksi poikkeus avoimiin kokouksiin oli keväällä WhatsApp-etäkokouksena pidetty kokous, jossa käsiteltiin erittäin nopealla aikataululla käsittelyyn tulleita koulutuspoliittisia asioita. Osa hallituksen kokouksista oli kaudella 2020 verkkokokouksia, joiden alustana toimi yliopiston Zoom. Uutena asiana syksyllä 2020 kaikkia hallituksen kokouksia on voinut seurata myös Zoomin kautta, jonka linkki on ollut aina viimeistään kokouksen alussa löydettävissä yhdistyksen Google-kalenterista. Perinteisen sijaan syyskokous järjestettiin hybridimallisena, Edu 1 salissa sekä Zoomissa. Näin voitiin taata osallistujien turvallisuus mm. turvavälein sekä yksittäispakatuin kokouseväin.

Toimintasuunnitelman mukaisesti hallitukseen kaudelle 2021 hakeneet saivat mahdollisuuden hakemuksensa julkaisuun etukäteen yhdistyksen nettisivuilla. Äänestystä syyskokouksessa ei suoritettu, sillä valittavia hallitukseen oli vähemmän kuin avoinna olevia paikkoja ja puheenjohtajaehdokkaita vain yksi (1). Opex osallistui SOOLin kesäkuussa etänä järjestettyyn liittokokoukseen ja käytti äänioikeuttaan SOOLin jäsenjärjestönä. Opexilla oli vuonna 2020 käytössään kahdeksan (8) ääntä.

2. Järjestötoiminta

Tavoitteena oli kannustaa yhdistyksen jäseniä osallistumaan järjestön toimintaan lisäämällä yhdenvertaisuutta ja pitämällä huolta osallistumisen matalasta kynnyksestä. Opex tarjosi jäsenille mahdollisuuden osallistua yhdistyksen toimintaan eri tavoin. Kauden aikana jäseniltä nousi esille tapahtumaehdotuksia, joiden toteuttamisessa he olivat itse mukana. Yhdistys kannusti jäsenistöään osallistumaan tuutori-, työryhmä- ja speksitoimintaan mainostamalla näiden hakuja viestintäkanavissaan. Kauden aikana tehtiin yhteistyötä TYYn alayhdistysten kanssa erilaisten tapahtumien muodossa. TYYn kanssa yhteistyötä tehtiin strategisella tasolla liittyen mm. järjestötilojen käyttöön, etävappuun sekä opetuksen järjestämiseen etänä. Yhteistyötä tehtiin myös kasvatustieteiden tiedekunnan ja opettajankoulutuslaitoksen kanssa mm. opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteisen kahvihetken muodossa. Opex kävi jälleen perinteisesti esittelemässä toimintaansa yliopiston abipäivässä sekä kakkosten päivässä. Fuksien orientaatioviikon esittelyä ei ollut tänä vuonna, vaan luentosalissa pidetyn esittelyn tilalle hallitus toteutti lyhyen videon Opexista.

Yhdistyksen nettisivuille lisättiin jäsentietojen päivityslomake, jolla jäsenet voivat päivittää omat muuttuneet tietonsa jäsenrekisteriin. Lomake jaettiin Facebookissa Opexin ilmoitustaululle. Lomakkeen olemassaolosta myös muistutettiin marraskuussa Facebookin ryhmissä, kun syyskokouskutsun lähetyksen yhteydessä kävi ilmi, että kaikkien jäsenten sähköpostit eivät ole ajan tasalla. Lisäksi syksyllä tehtiin lomake, jonka kautta on mahdollista rekisteröityä jäseneksi käymättä päivystyksessä. Tämä lomake on kuitenkin käytössä vain poikkeustilanteissa. Vuonna 2020 mietittiin Kide.appin käyttöönottoa jäsenrekisterin osalta. Ilmaispaketin jäsenrekisterin koko on kuitenkin korkeintaan 500 jäsentä, joten tämä ei ollut Opexille mahdollinen vaihtoehto tällä hetkellä. Myös jäsenrekisterin rekisteriseloste valmistui ja lisättiin nettisivuille.

Eräs kauden kantavista teemoista oli yhdenvertaisuuden lisääminen yhdistyksen toimintaan. Tämän myötä vuonna 2020 ei enää nimitetty naispuolisista fukseista emäntää ja miespuolisista fukseista isäntää, vaan nimitettiin kaksi (2) vuosikurssivastaavaa. Vuosikurssivastaavien valinnassa ei ole sukupuolella vaikutusta, vaan vastaaviksi äänestetään kaksi kyvykkäintä fuksia sukupuolesta välittämättä. Vuosikurssivastaavien tehtävät pysyivät samoina kuin isäntien ja emäntien tehtävät. Aiemmin valitut isännät ja emännät saivat pitää nimityksensä.

Opex ry:n toiminnan toteuttamisesta kaudella 2020 päävastuussa oli hallitus. Lisäksi kauden 2020 aikana toimi erillisinä toimikuntina talouskomitea, Joulugaalatoimikunta, Vapputoimikunta, excursio-toimikunta sekä kastajais- ja kostajaistoimikunnat. Järjestön toiminnan toteuttamisesta huolehtivat näiden lisäksi myös tuutorit. Hallitus järjesti ryhmäytymistä hallitustoimijoille ennen kauden alkua. Kauden aikana hallitus virkistäytyi neljästi syksyn aikana. Keväälle ja kesälle suunnitellut virkistäytymiset sekä hallituksenvaihdon yhteydessä oleva virkistäytyminen jouduttiin valitettavasti perumaan Turun seudun pandemiatilanteesta johtuen.

Kauden lopussa pyrittiin kiinnittämään huomiota laadukkaisiin testamentteihin ja perehdytyksiin. Hallituksen jäsenet osallistuivat sekä SOOLin järjestö- ja puheenjohtajakoulutuksiin että TYYn järjestöfoorumeihin. Yhteistyötä tehtiin paljon myös tiedekunnan muiden ainejärjestöjen välillä, mm. puheenjohtajien kesken. Koulutuksissa ja toiminnassa luotiin kehittävää ja avointa ilmapiiriä.

Päivystyksiä pidettiin alkuvuodesta normaalisti kolme kertaa. Huhtikuun päivystyksen sijaan otettiin käyttöön Opexin kahvihetket Zoomissa. Kahvihetkiin sai tulla hengailemaan, vaihtamaan kuulumisia, taukojumppaamaan tai hoitamaan normaaleja päivystysasioita. Keväällä kahvihetkiä oli muutama, syyskuussa joka viikko ja loppuvuoden joka toinen viikko.

2.1 Vaikuttaminen

Vuonna 2020 kannustettiin jäseniä osallistumaan toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen entistä enemmän vaihtoehtoja tarjoamalla. Erityisesti lisättiin matalan kynnyksen ja pientä sitoutumista vaativia mahdollisuuksia vaikuttaa toimintaan, kuten mahdollisuutta osallistua Talvipäivien Puuhavihkon suunnitteluun. Myös Pöllön blogi aktivoitui alkuvuodesta jäsenten kirjoituksista. Yhteiseen opiskelumateriaaliarkistoon on tullut niukasti uutta sisältö vuoden 2020 aikana, mihin varmasti vaikuttaa kurssien osittain muuttuneet suoritustavat ja päivittyneet materiaalit.

Toimikuntia oli tavalliseen tapaan ja mahdollisuutta niiden perustamiseen käytettiin myös. Excursio-toimikunnan suunnittelema excursio jouduttiin valitettavasti perumaan, mutta toimikunta jatkaa työtään, kun maailman pandemiatilanne sen sallii. Vappu- ja Joulugaalatoimikunnat ovat toimineet normaalisti. Myös kastajais- ja kostajaistoimikunnat saatiin kokoon toisen ja ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoista. Vuoden aikana yhdistyksen kokousten päätöksistä koottiin myös talouskomitea sekä Maunon remppatiimi.

Opex ry oli kuulolla jäsenistön palautteiden suhteen ja reagoi tarpeen mukaan ilmeneviin ongelmiin. Palautetta saatiin kaikkia käytössä olevia kanavia pitkin. Yleisen palautteenantolomakkeen, nettisivujen yhteydenottolomakkeen sekä palautepullitusten kautta saatiin vain pienesti palautetta vuonna 2020. Yleinen palautteenantolomake oli kuitenkin arvokas lisä, silloin kun se lisättiin tapahtuman jälkeen Facebook-tapahtuman sivulle.

2.2 Fuksit ja alumnit

Opex ry loi jälleen opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia tukemalla tuutoreiden vetämää Alkuseikkailua. Yhdistyksen ei tarvinnut hoitaa muun muassa tarvittavia telttoja tänä vuonna, sillä Alkuseikkailu pidettiin pandemiatilanteesta johtuen kaksipäiväisenä päiväleirinä. Opex ry varasi Educariumin eri tiloja Alkuseikkailua varten. Meneillään olevasta pandemiasta huolimatta Alkuseikkailuun osallistui suunnilleen perinteinen määrä uusia opiskelijoita, mihin varmasti vaikutti, että tänä vuonna osallistuminen oli fukseille ilmaista.

Orientaatioviikolla tuutorit järjestivät uusille opiskelijoille ryhmäyttävää toimintaa maanantaista torstaihin. Orientaatioviikon ohjelmaan perinteisesti kuuluneet Tutustumisbileet peruttiin. Tilalle kuitenkin järjestettiin fukseille EduRock-tapahtuma Edun kentällä. EduRockista ja Seniilisitseiltä jatkettiin yhdessä Opex ry:n yksityisiä jatkoja varten varattuun Dynamon yläkertaan. Näin fuksit pääsivät kuitenkin tapaamaan vanhempia opiskelijoita. Orientaatioviikolle suunniteltua #TurkuSelfieTouria ei myöskään järjestetty suunnitellusti yhdessä Katkon kanssa, jotta ryhmien sekoittumiselta vältyttiin.

Vuonna 2020 Opex ry oli mukana valitsemassa ja kouluttamassa laitoksen tuutoreita, joihin myös pidettiin säännöllisesti yhteyttä tuutorivastaavien kautta. Viestintään hallituksen ja tuutoreiden välillä panostettiin mm. valitsemalla kaksi tuutorivastaavaa hallituksesta sekä kiinnittämällä erityistä huomiota tuutoreiden näkökulmaan Alkuseikkailusta ja orientaatioviikosta. Kesäkuussa uusia opiskelijoita infottiin tuutorikirjeellä sekä Opexin fuksiviholla opettajankoulutuslaitoksen kautta. Uutena keinona vastaanottaa uudet opiskelijat osaksi yhteisöä Fuksivihkoon lisättiin How to Opex? -osio. Osiossa vastattiin usein fukseja jo kesällä kutkuttaviin kysymyksiin haalareiden hankinnasta sekä kerrottiin vuosikurssivastaavien valinnasta ja muista fuksien "velvollisuuksista". Fuksipassit myös tilattiin ja jaettiin, mutta niitä ei kerätty eikä haalareiden saantia linkitetty niihin tai Superfukseja palkittu.

Tänä vuonna kasvatettiin yhdistyksen viime vuonna alkanutta alumnitoimintaa. Alumneille luotiin oma sähköpostilista. Opexin alumnit -facebook-ryhmää käytettiin tiedottamiseen ja sen kautta rekryttiin puhujia Iltakouluihin. Ensimmäiset alumnisitsit järjestettiin tiedekunnan EDutu-alumnipäivän yhteydessä 1.2. yhdessä Opekas ry:n ja Katko ry:n kanssa. Alumnisitseistä saatiin paljon hyvää palautetta. Toiset alumnisitsit jouduttiin perumaan syksyn pandemiatilanteen vuoksi. Yliopiston alumnipäivän tilalle tulleista webinaareista tiedotettiin alumneja.

2.3 Mauno

Educariumin neljännessä kerroksessa sijaitseva opiskelijatila Mauno toimi Opexin ja Katko ry:n yhteisenä tilana. Yhdistykset pitivät yhdessä huolta Maunon viihtyvyydestä. Kahvien suhteen jatkettiin edellisenä vuonna aloitettua käytäntöä eli kahvia ostettiin sillä rahalla, mitä lippaaseen oli kertynyt. Kahvikupin hinta oli jäsenille 20 senttiä. Maunossa oli tänäkin vuonna mahdollisuus lukea uusimmat Opettaja- ja Opeopiskelijalehdet sekä muut Opexille saapuvat kasvatus- ja opetusalan lehdet. Lisäksi jaetun toimiston siisteydestä pidettiin yhdessä huolta Katko ry:n kanssa.

Keväällä yliopiston tilojen ollessa suljettuina luotiin Katko ry:n kanssa yhteinen virtuaalimauno Discordiin. Virtuaalimaunossa jäsenet saivat jakaa meemejä ja kuulumisia sekä hengata virtuaalisesti muiden opexlaisten ja katkolaisten kanssa.

Pandemian jatkuessa syksyllä Maunon tilamääräksi päätettiin kymmenen (10) henkeä. Tällä turvattiin turvavälien säilyminen ja rajoitettiin suurempien määrien kokoontumista. Lisäksi Maunoon ostettiin käsidesiä ja siellä suosittiin poikkeuksellisesti kertakäyttöisiä kuppeja. Syyskokouksen jälkeen pistettiin alulle Opexin ja Katko ry:n kanssa Maunon remppatiimi, joka suunnittelee Maunon uutta sisustusta.

3. Edunvalvonta

Vuonna 2020 Opex ry:m edunvalvontaa toteutettiin yhteistyössä Turun Auskultantit ry:n, Opekas ry:n, Katko ry:n, SOOLin, TYYn sekä kasvatustieteiden tiedekunnan hallinnon opiskelijaedustajien kanssa. Valitettavasti koronapandemian vuoksi yhteistyö jäi toivottua vähemmälle.

Kasvatustieteiden tiedekunnan ja opettajankoulutuslaitoksen työryhmiin on täydennetty opiskelijajäsenten paikkoja. Henkilökunnan kanssa yhteistyötä tehtiin tällä kaudella pääasiassa sähköisesti. Toivottua opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteistä virkistäytymistapahtumaa ei voitu valitettavasti tällä kaudella toteuttaa. Henkilökunta kuitenkin kutsuttiin syksyn viimeiseen Opexin kahvihetkeen. Lisäksi Opex tapasi tiedekuntapäällikön, dekaanin, koulutusvaradekaanin, opintopäällikön ja tiedekunnan palvelupäällikön Zoomin välityksellä keväällä ja kaksi kertaa syksyllä. Tapaaminen oli yhteinen tiedekunnan muiden järjestöjen kanssa ja arvokas lisä kuulumisten vaihtoon ja niiden välittämiseen tiedekunnan suuntaan.

Opex ry valvoi jäsentensä etuja aktiivisesti vuonna 2020. Opex otti kantaa TYYn kanssa opiskelijatilojen käyttöaikoihin ja tilojen välttämättömyyteen vapaaehtoiselle opiskelijatoiminnalle. Opex ry allekirjoitti myös TYYn kannanoton koskien opetuksen järjestämistä etänä kevätlukukaudella 2021. Opex käytti myös suurta äänimääräänsä SOOLin liittokokouksessa SOOLin koulutuspoliittisen linjapaperin käsittelyssä.

Opiskelijaedustajien lista kaikissa laitoksen ja tiedekunnan työryhmissä päivitettiin, jotta yhteydenpitoa hallituksen ja opiskelijaedustajien välillä voitaisiin lisätä. Päivitetty lista tuli myös näkyville opiskelijatila Maunoon sekä nettisivuille. Lisäksi edustajien ja edunvalvontavastaavien välille luotiin yhteinen Whatsapp-ryhmä tiedonkulun lisäämiseksi.

TurAuksen ja SOOLin aluetoimijan kanssa jatkettiin hyväksi todettujen Iltakoulujen järjestämistä. Kaksi iltakoulua järjestettiin paikan päällä ja loput etäyhteyksin. Varsinkin etäyhteydellä järjestetyt Iltakoulut osoittivat suurta suosiota, sillä osallistujia oli usein yli 100. Keväällä 2020 Iltakouluja oli kolme, kolmiportainen tuki, opet työelämässä ja vinkkejä etäopetukseen. Syksyllä 2020 Iltakouluja oli myös kolme, vastavalmistuneet opet työelämässä, luokanhallinta ja työnhaku.

Keväällä järjestettiin yhteistyössä TurAuksen ja Rekryn kanssa CV-klinikka. CV-klinikan ajankohta osoittautui liian myöhäiseksi kesätyönhaun kannalta, minkä vuoksi osallistujia ei ollut lähes lainkaan. TurAuksen kanssa yhteistyössä järjestettiin myös yhteiskuljetus Educa-messuille.

Kauden 2020 aikana Opex ry keräsi jäsenistöltään palautetta toiminnastaan keväällä. Palautepullituksessa oli tarkoitus tavoittaa mahdollisimman paljon jäsenistöä kerralla ja kerätä heiltä palautetta, ideoita ja kehitysehdotuksia yhdistyksen eri toiminta-alueilta, kuten opiskelijakulttuurista ja vastaukset käsiteltiin kootusti hallituksen kokouksissa. Palautteita käytettiin yhdistyksen toiminnan kehittämiseen. Lisäksi keväällä toteutettiin hyvinvointikysely koskien kevään etäopetusta ja syksyllä opintoja koskeva edunvalvontakysely. Myös Opex ry:n keväällä 2019 julkaisema jatkuvasti auki oleva sähköinen palautteenantolomake oli edelleen käytössä. Lomakkeen kautta tulleita palautteita seurattiin säännöllisesti ja tulleet palautteet käsiteltiin hallituksen kokouksissa. Kopomailin nimi muutettiin Edunvalvontamailiksi. Sisältöä monipuolistettiin kattamaan koulutuspolitiikan lisäksi myös sosiaalipoliittisia asioita. Tiedotusta edunvalvonnasta jäsenistön suuntaan toteutettiin esimerkiksi Edunvalvontamailin sekä päivitettyjen nettisivujen avulla. Nettisivuille tuotettiin Turun luokanopettajaopiskelijoille tärkeää sisältöä liittyen esimerkiksi opintoihin.

4. Tapahtumatoiminta

Opex ry:n tapahtumatoiminnan tavoitteena oli järjestää jäsenistölle monipuolisia ja jäsenistön toiveiden mukaisia tapahtumia. Vuonna 2020 tapahtumat tuottivat erityisesti jäsenille iloa, sillä varainkeruutapahtumia ei pystytty eikä ehditty järjestämään. Osallistumiskynnys yritettiin pitää erittäin matalana koko vuoden. Tämä toteutui niin, että moniin tapahtumiin ei ollut ennakkoilmoittautumista eikä maksua. Suunnitellusti järjestettiin myös alkoholittomia tapahtumia ja kannustettiin jäsenistöä osallistumaan kaikenlaisiin tapahtumiin myös ilman alkoholia.

SPR:n verenluovutusta ja leffailtaa ei pystytty järjestämään pandemiatilanteen vuoksi. Monia matalan kynnyksen hengailutapahtumia kuitenkin pystyttiin järjestämään, ja liikuntatiimi ilmoitti Opexin myös Talvipäivien Lumiriehan kilpailuihin. Opex voittikin jälleen kultaa Lumiriehan Norsuhankifutiksesta.

4.1 Virkistystoiminta

Opex ry:n virkistystoiminta vuonna 2020 ei onnistunut täysin alustavien suunnitelmien mukaan pandemiatilanteen vuoksi. Yhdistys järjesti vain murto-osan suunnitelluista tapahtumista, sillä suuri osa tapahtumista jouduttiin perumaan kokoontumisrajoitusten ja -suositusten vuoksi. Keväällä yhdistys kuitenkin järjesti etätapahtumia, jotka onnistuivat tilanteeseen nähden hyvin. Yksi tärkeä tavoite vuodelle 2020 oli järjestää tapahtumia etenkin yhdenvertaisuus huomioiden. Halusimme erityisestihuomioida uudet opiskelijat ainejärjestössä sekä panostaa heidän integroimiseen ainejärjestöön. Pandemiatilanteen takia kuitenkin tämä oli melko vaikeaa, etenkin kun yritettiin välttää suuria tapahtumiaja ryhmien sekoittumista, joihin kaikki Opexin jäsenet olisivat voineet osallistua ja joissa fuksit olisivat tavanneet vanhempia opiskelijoita.

Vuoden 2020 aikana tehtiin yhteistyötä Hybridi ry:n ja Spektri ry:n kanssa. Yhteistyötä suunniteltiin myös I/O-Speksin ja TurAuksen kanssa.Tapahtumien suhteen kehitettiin uusia ja vaihtelevuutta tuovia tapahtumia, joilla rikottiin vanhentuneita perinteitä. Hyväksi todettuja perinteitä säilytettiin ja järjestettiin pandemiatilanteen mukaan. Yhteistyötä suunniteltiin ja tehtiin Heidi's Bier Barin, Edisonin, The Cown, Night Club Marilynin sekä Vegasin kanssa. Pubivisa järjestettiin Teerenpelissä ja Opexin yksityiset jatkot syksyllä Dynamossa.

Järjestömme jäsenet osallistuivat keväällä perinteisesti runsain joukoin SOOLin Talvipäiville, jotka järjestettiin vuonna 2020 Jyväskylässä. Talvipäiviä varten Opex ry järjesti bussikyyditykset Jyväskylään ja takaisin. Perinteiset päivätanssit järjestettiin Himos Areenalla, ja tanssimaan kutsuttiin opeopiskelijat Helsingistä, Raumalta, Tampereelta ja Jyväskylästä. Opex järjesti myös Talvipäiväviikon, joka sisälsi pubivisan, haalarimerkkien ompelua sekä norsuhankifutista. Vappuviikko oli vuonna 2020 täysin etänä järjestetty, mutta silti täynnä toimintaa. Vappuviikon tapahtumia varten perustettiin vapputoimikunta. Vapputoimikunta järjesti perinteiset OKLympialaiset, vappuviikon sitsit ja viinijoogaa Zoomin välityksellä. Lisäksi järjestettiin #SSST eli Stay Safe Selfie Tour etänä ja Instagramin puolella vappuviikon bingo.

COVID-19 oli kaikille uudenlainen tilanne, ja järjestön virkistystoimintaa pyrittiin pitämään yllä mahdollisimman paljon. Uusia tapahtumia järjestettiin, kuten zoom-sitsejä, tietovisoja sekä Opexin pajapäivä, joka tuli Pikkujouluristeilyn tilalle. Pikkujouluristeilyn tilalle toteutettiin torstaina ja perjantaina erilaisia pajoja: Sirkuskoulu, keilausta Bowlerissa, Paint&Party-taulunmaalaus Teerenpelissä, Maanantaimallin korupaja Maanantaimarketissa, drinkkikoulutus Cowssa, peruuntunut abstraktin taiteen taulupaja Manillassa sekä peruuntunut osallistuminen Frankensteinin näytökseen Turun Ylioppilasteatterilla. Halusimme taata uusille opiskelijoille tutustumista muihin opiskelijoihin toteuttaen erilaisia ulkotapahtumia syksyllä. Loppuvuodesta 2020 emme järjestäneet enää tapahtumia tiukentuneiden rajoitusten takia. Yritimme joulukuussa vielä kuitenkin aktivoida jäsenistöä joulubingolla ja joulukalenterilla Instagramin puolella.

4.2 Liikuntatoiminta

Opex ry:n liikuntatoiminta sisälsi vuonna 2020 kerran liikuntavuorot, joita järjestettiin joka tiistai koko kevään ja alkusyksyn ajan. Loppuvuodesta peruttiin useita liikkavuoroja johtuen kiristyneistä kokoontumisrajoituksista. Lajitarjonta pyrittiin pitämään mahdollisuuksien mukaan monipuolisena. Liikuntavuoroja suunnitellessa otettiin huomioon jäsenistön toiveet, sillä jäsenistö sai osallistua muutaman lajin valitsemiseen. Suosituimmiksi lajeiksi nousivat tuttuun tapaan palloilulajit ja sulkapallo. Uutena suosikkina esille nousi norsupallo. Jäsenistö osallistui myös liikuntavuorojen ohjaamiseen, kun hallituksen jäsenet estyivät saapumasta liikuntavuorolle. Osallistujia liikuntavuoroille riitti koko vuoden ja tunnelma vuoroilla oli hyvä. Keskiarvollisesti syksyn kävijämäärä oli 16, kevään 11 ja kesän 9.

Kesäliikuntavuoroja järjestämistä jatkettiin myös kesällä 2020. Vuoroja oli yhteensä yhdeksän joista yksi peruttiin huonon kelin takia. Lajeja oli useita, lentopalloa ulkona, pesistä, frisbeegolfia, jalkapalloa, ultimatea ja koppipalloa. Kesän vuorot saivat paljon hyvää palautetta. Kesällä osallistujat olivat pääosin aivan uusia, jotka eivät olleet käyneet liikuntavuoroilla keväällä.

CampusSport Cupissa osallistuttiin suunnitelman mukaan koripallo-, lentopallo-, futsal- ja jalkapalloturnauksiin sekä lisäksi salibandyturnaukseen. Näissä turnauksissa jokaiseen peliin saatiin kasaan joukkue ja kokonaisuudessaan turnauksissa oli mukana vaihtelevasti pelaajia monelta eri vuosikurssilta. Parhaimmaksi ja intiimeimmäksi turnaukseksi osoittautui salibandy, johon vuonna 2019 ei oltu osallistuttu. Haasteita aiheutti epätietoisuus pelaajien määrästä tulevaan otteluun. Tämän ratkomiseksi käytettiin hyväksi Opexin liikuntavuorot -facebook-ryhmää, jossa pystyi ilmoittamaan itsensä peliin. Uudet pelipaidat tilattiin alkuvuodesta, joten Opexin joukkue pääsi edustamaan hienoissa, uudella logolla varustelluissa ja sopivamman kokoisissa pelipaidoissa.

Lajikokeiluna järjestettiin lasersota. Se oli hyvin suosittu ja tuli nopeasti täyteen. Lajikokeiluun ilmoittautuminen tapahtui sähköisesti Forms-lomakkeella. Lasersota jäi vuoden ainoaksi lajikokeiluksi pandemiatilanteen vuoksi. Lajikokeiluja koitettiin järjestää myös padelista, joogasta, miekkailusta ja kiipeilystä. Näitä ei saatu kuitenkaan järjestettyä paikoista johtuen. Ainoa mikä olisi järjestetty oli kiipeily, mutta se peruttiin vähäisen osallistujamäärän vuoksi.

Liikuntatoiminnasta tiedotus sujui suunnitellusti. Liikuntamailit toteutettiin viimevuotiselle mailipohjalle. Tiedotuksessa pyrittiin ennakointiin ja liikuntavuoroista tiedotettiin aina kaksi viikkoa eteenpäin. Opexin liikuntavuorot -Facebook-ryhmä oli aktiivisessa käytössä sekä tiedotuskanavana että väylänä jäsenistön mielipiteiden kuulemiseen. Lisäksi kesäliikkavuoroille tehtiin oma WhatsApp-ryhmä, jossa tiedotettiin nopeista muutoksista liittyen kesäliikkavuoroihin. Instagramissa pyrittiin innostamaan jäsenistöä ja jakamaan materiaalia liikuntatapahtumista.

5. Viestintä

Kuluneen toimintavuoden aikana viestintää toteutettiin tuttuun tapaan Maanantaimaileilla, Liikkamaileilla, Kesämaililla sekä satunnaisesti myös jakelupyyntöinä välitetyin sähköpostein. Perjantaipakettia ei lähetetty vuoden 2020 aikana kertaakaan ja kevään palautepullituksen perusteella sille ei ollut tarvetta jäsenistönkään mielestä. Viestintää toteutettiin lisäksi Facebookissa, Instagramissa, TYYn tapahtumakalenterissa sekä nettisivuilla.

Kaudella 2020 otettiin käyttöön uusittu Some/Maili-suunnitelma, jota noudatettiin johdonmukaisesti. Suunnitelmasta näkyi juoksevana näkymänä lukukausi, ja mitä ja missä kanavassa viestitään minäkin päivänä. Suunnitelmalla pyrittiin jakamaan viestintää useammalle päivälle viikossa, jotta viestintäkanavat eivät täyttyneet yhden päivän osalta useasta eri viestittävästä aiheesta. Lisäksi suunnitelma mahdollisti riittävän varhaisen viestinnän esimerkiksi tapahtumien osalta. Suunnitelmaa päivitettiin pitkin toimikautta vähintään hallituksen kokouksissa.

Kuluneen toimintakauden aikana Opex ry tuotti visuaalista sisältöä monipuolisesti erilaisiin tarpeisiin, esimerkiksi haalarimerkkien, tapahtumien Facebook-bannereiden ja kalenterijulisteiden muodossa. Visuaalista materiaalia tuotettiin erilaisille alustoille, esimerkiksi Facebookiin, Instagramiin ja nettisivuille, mutta myös erilaisiin painotuotteisiin, kuten fuksipasseihin ja Talvipäivien puuhavihkoihin. Nettisivujen visuaalinen ilme uudistettiin. Fuksivihon sisältöä uudistettiin yliopistomaailman aakkosten osalta ja luotiin uusi osio: How to Opex?. Visuaalinen materiaali tehtiin pääsääntöisesti Canvalla ja Gimpillä.

Opex ry:n nettisivut uusittiin kevään ja kesän aikana. Nettisivujen ulkoasua muokattiin ja yhtenäistettiin sekä sivukarttaa selkeytettiin. Kesän jälkeen tapahtumat kuvauksineen ilmestyivät myös nettisivuille. Lisäksi nettisivuilla järjestettiin äänestyksiä ja erilaiset lomakkeet tuotiin helpommin saataville jäsenistölle. Nettisivuja päivitettiin säännöllisesti, jotta ajankohtainen tieto löytyi sieltä.

Yhdistyksen sähköposti- ja sijaisuuslistojen ylläpitoa jatkettiin ja lisäksi yhdistykselle tilattiin uusi sähköpostilista alumneille.

6. Talous

Opexin toiminta on kerryttänyt useana vuotena ylijäämää. Tänä vuonna tuota ylijäämää on pyritty käyttämään jäsenten etujen mukaisesti. Tapahtumat, jotka pystyttiin järjestämään, rahoitettiin menoja vastaavilla osallistumismaksuilla tai jopa halvemmalla. Esimerkiksi Alkuseikkailu oli osallistujille ilmainen, sillä Opex säästi bussimatkojen ja majoituksen hinnan sekä osan ruokailujen hinnasta.

Vuonna 2019 valittu talouskomitean puheenjohtaja kokosi itselleen ryhmän vuoden 2020 puolella. Talouskomitea toi syyskokoukseen useita ehdotuksia mahdollisista rahankäyttökohteista. Kokous äänesti rahojen käyttökohteiksi: Maunon päivitykseen 1500 €, viinavarastoon 2500 €, toimistotarvikkeiden päivitysbudjettiin 1500 €, "Ilmaisen viinan bileisiin" 1500 € ja hyväntekeväisyyslahjoituksiin 1500 €.

Seuraavat menot ja tulot ovat muodostaneet suurimman osan rahaliikenteestä: Talvipäivien bussit ja puuhapussit, alkuvuoden virkistystapahtumat, CampusSportin turnausmaksut, jäsenmaksut, syksyn pajapäivä ja Joulugaalatiimin myymät varainkeruumerkit. Koska yhdistyksen rahaliikennettä kasvattavat maksut, jotka kulkevat yhdistyksen tilien kautta, kauden 2020 rahaliikenne on ollut huomattavasti normaalia vähäisempää.

Yhdistys toteutti varainkeruuta järjestämällä kaikille avoimia bileitä sekä keräämällä jäsenmaksuja. Pitkästä aikaa yhdistys tilasi myytäviä haalarimerkkejä (Sateenkaaripöllö-, #opexonnellisuus-, hallitus- ja päivätanssimerkit) tukemaan varainkeruutaan. Päivätanssimerkkejä myytiin myös muille päivätansseille osallistuneille järjestöille. Vuonna 2020 Opex ry toteutti jäsenistönsä toiveita kohdistamalla rahallista tukea jäsenistön intressien mukaisiin tapahtumiin, kuten Vappuviikkoon tai Opex-päivään.

Maksuja otettiin muuten vastaan samoilla tavoilla kuin viime vuonna, mutta syksyllä ei käytetty lainkaan käteistä. Tapahtumien osallistumismaksuja jäsenet maksoivat pankkitilille viitenumeroilla. Jäsenmaksut maksettiin niille varatulle pankkitilille käyttäen viitteen sijasta viestiä. IZettle-korttimaksupäätettä käytettiin ahkerasti, silloin kun oli tilanteita, joissa maksun voi suorittaa paikan päällä, esimerkiksi TY:n ja TYYn avajaiskarnevaaleilla ja syksyn ensimmäisessä päivystyksessä. IZettlen käteismaksu- ja varasto-ominaisuuksiin ei tutustuttu, sillä se ei osoittautunut oleelliseksi tehtäväksi vuonna 2020.

Tilitapahtumat dokumentoitiin kirjanpitoon. Yhdistyksen taloutta seurattiin koko hallituksen voimin joka kokouksessa. Vuosineljänneksittäin kevätkokouksessa laadittua budjettia tarkasteltiin tarkemmin.