Yhdenvertaisuus

Yhdenvertaisuus


Opex ry:n yhdenvertaisuussuunnitelma

Yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoituksena on auttaa Opex ry:tä huomioimaan toiminnassaan yhdenvertaisuuden näkökulmat sekä ehkäisemään syrjintää kaikessa toiminnassa. Suunnitelmassa tuodaan esille konkreettisia toimenpiteitä, joita Opex ry:n hallitus sitoutuu toteuttamaan parhaansa mukaan. Yhdenvertaisuus on myös Opex ry:n jäsenistön vastuulla ja jokainen jäsen voi vaikuttaa omalla toiminnallaan sekä käyttäytymisellään yhdenvertaisuuteen esimerkiksi ainejärjestön omissa tai poikkitieteellisissä tapahtumissa sekä käytettäessä järjestön tiloja. Tämä yhdenvertaisuussuunnitelma on laadittu Opex ry:n yhdenvertaisuusvastaavien sekä muun hallituksen toimesta sekä ja se hyväksytetään on hyväksytty jäsenistölle yhdistyksen syyskokouksessa.


Yhdenvertaisuuden määritelmä

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, poliittisesta tai ammattiyhdistystoiminnastaan, perhesuhteistaan, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Edellä mainittuihin tekijöihin pätee myös yhdenvertaisuuslain (1325/2014) 8 §:n syrjinnän kielto. Lisäksi 8 §:nnen mukaan syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään tai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen. Syrjintää on myös häirintä, kohtuullisen mukautusten epääminen sekä ohje tai käsky syrjiä. Opex ry:n toiminnan kannalta tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että henkilöön liittyvät tekijät eivät saa vaikuttaa jäsenen mahdollisuuksiin osallistua järjestön toimintaan, mahdollisuuteen tulla valituksi hallitukseen tai osallistua järjestön tapahtumiin.


Yhdenvertaisuusvastaavien nimeäminen ja tehtävät

Opex ry:n hallitukseen valitaan vuosittain vähintään yksi yhdenvertaisuusvastaava, jonka tehtävänä on huolehtia, että Opex ry:n toiminta noudattaa tätä yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Yhdenvertaisuustyö on yhteistä koko hallitukselle ja hallituksen tehtävänä on pitää huolta, että toiminta on yhdenvertaista. Yhdenvertaisuusvastaavan tulee huolehtia, että hallitus tuntee yhdenvertaisuussuunnitelman ja osaa toimia sen mukaisesti. Yhdenvertaisuusvastaavan on myös oltava jäsenistön tavoitettavissa yhdenvertaisuuteen liittyvien kysymysten ja asioiden osalta.

Yhdenvertaisuusvastaavaan voi olla yhteydessä yleisen yhteydenottolomakkeen kautta Yhteystiedot :: Opex ry (otathan huomioon, että muutkin hallituslaiset näkevät lähetetyt lomakkeet). Lisäksi voit olla yhdenvertaisuusvastaavaan yhteydessä sähköpostitse, sosiaalisen median välityksellä tai kasvotusten.

Ajankohtaisen tiedon toimessa olevasta yhdenvertaisuusvastaavasta sekä yhteystiedot löydät Opex ry:n nettisivuilta hallituksen esittelystä. Hallitus (opexry.com)


Tapahtumat

Opex ry ottaa tapahtumien suunnittelussa huomioon TYY:n yhdenvertaisuusoppaassa mainitut kohdat. Tapahtumien tilat pyritään mahdollisuuksien mukaan järjestämään esteettömiksi. Tapahtumissa ei painosteta päihteiden käyttöön ja tapahtumiin tulee olla mahdollista osallistua päihteettömästi. Tapahtumat järjestetään siten, että kaikki jäsenet kokevat olevansa tervetulleita, vaikkeivat olisi aiemmin olleet mukana järjestön toiminnassa. Tieto tapahtumista lähetetään sähköpostitse maanantaimailin yhteydessä, ilmoitetaan jäsenistön nettisivuilla sekä sosiaalisessa mediassa. Tapahtumatekstit/kuvaukset pyritään toteuttamaan mahdollisuuksien mukaan myös englannin kielellä. Sukupuolten moninaisuus huomioidaan tapahtumissa ja jaotteluiden "miehet ja naiset" sijaan on suositeltavampaa käyttää esimerkiksi sitseillä termejä "pöytäryhmä tai vilttiseurue". Tapahtumissa puututaan kaikenlaiseen loukkaavaan, syrjivään tai ikävään toimintaan.

Lisäksi tapahtumien ilmoittautumisessa ja suunnittelussa huomioidaan osallistujien tarpeet ja kartoitetaan terveydelliset sekä katsomukselliset ruokavaliot. Tapahtumien suunnittelussa pyritään monipuolisuuteen sekä järjestämään myös sellaisia tapahtumia, joihin eri elämäntilanteissa olevat jäsenet voivat osallistua. Tapahtumissa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita.


Viestintä ja tiedotus

Opex ry:n viestinnän tulee olla avointa, läpinäkyvää ja jäsenistön tavoittavaa. Järjestön virallinen viestintäkanava on sähköposti. Lisäksi järjestö tiedottaa ja mainostaa esimerkiksi ajankohtaisista tapahtumista ja ilmoittautumisista sosiaalisen median kautta. Tapahtumien kuvaukset pyritään toteuttamaan myös englanniksi. Opex ry:n hallituksen yhteystiedot, yleinen yhteydenottolomake ja palautelomake löytyvät internet-sivuilta, jotta jäsenistö voi tarvittaessa ottaa yhteyttä esimerkiksi kohdatessaan ongelmia opiskelussa.

Hallituslaisten yhteystiedot: Hallitus (opexry.com)

Yhteystiedot: Yhteystiedot :: Opex ry

Tiedotuksessa tulee myös huomioida yhdenvertaisuusasiat. Esimerkiksi tapahtumien yhteydessä on tiedotettava siitä, onko tapahtuma esteetön vai ei. On myös tiedotettava mahdollisuudesta esittää toiveita etukäteen tapahtumaan liittyen esimerkiksi anonyymin yhdenvertaisuuslomakkeen kautta, jolloin tapahtumassa voidaan huomioida kaikki osallistujat mahdollisimman hyvin.


Yhdenvertaisuustoiminta

Opex ry:n yhtenä tavoitteena on jakaa tietoisuutta erilaisista yhdenvertaisuuteen liittyvistä ilmiöistä. Tiedoitus voi toteutua esimerkiksi tapahtumien, asiantuntijaluentojen tai sähköpostitse lähetettävien tiedotteiden muodossa. Toiminnassa on kuitenkin tärkeää huomioida monenlaiset näkemykset ja antaa tilaa myös erilaisille mielipiteille. Opex ry on poliittisesti sitoutumaton ja voittoa tavoittelematon järjestö.


Yhdenvertaisuussuunnitelman päivittäminen ja toteutumisen seuraaminen

Yhdenvertaisuussuunnitelma tulee päivittää jokaisena hallituskautena. Yhdenvertaisuussuunnitelmaa voidaan päivittää Turun yliopiston sekä TYY:n yhdenvertaisuusoppaan mukaan. On myös tärkeää tarkastella aiempaa hallituskautta sekä päivittää yhdenvertaisuussuunnitelmaa aiemmalla kaudella heränneiden ongelmakohtien mukaan. Yhdenvertaisuussuunnitelman tulee aina olla ajantasainen sekä palvella jäsenistöä parhaalla mahdollisella tavalla.

Yhdenvertaisuuden toteutumista tulee tarkastella aina erikseen tapahtumakohtaisesti sekä yhdenvertaisuussuunnitelman toteutumista aina hallituskauden päätteeksi. On tärkeää ottaa koko jäsenistö mukaan keskusteluun jäsenistön yhdenvertaisuudesta sekä sen toteutumisesta.


Yhteystiedot

Opex ry:n yhdenvertaisuusvastaavat: Lisa Titovets (litito@utu.fi) ja Vilhelmiina Saharinen (vesaha@utu.fi)

Voit myös aina jättää anonyymisti palautetta yleisen palautelomakkeen kautta.


Turvallisemman tilan periaatteet

Turvallinen tila tarkoittaa, että kaikilla on vapaus olla oma itsensä, ilmaista itseään vapaasti ja olla osallinen kaikessa toiminnassa. Turvallisessa tilassa kaikki häirintä on ehdottomasti kiellettyä. Häirintää on mikä tahansa toiminta tai käytös, joka on toista alistavaa, vihamielisen ja epämiellyttävän ilmapiirin luomista tai ihmisen tai ihmisryhmän uhkailua. Turvallisen tilan periaatteiden tarkoitus on lisätä järjestössä toimimisen turvallisuutta sekä ohjata jäseniä noudattamaan näitä ohjeistuksia. Opex ry sitoutuu kaikella toiminnallaan edistämään sekä noudattamaan turvallisen tilan periaatteita. On erityisen tärkeää, että sekä Opex ry:n hallitus hallitustoiminnassaan että jäsenistökin toimii turvallisen periaatteiden mukaisesti.


Turvallisemman tilan ohjeet:

  • Kohtele muita niin kuin toivoisit itseäsi kohdeltavan, mutta muista, että jokaisella on omat henkilökohtaiset rajansa.

  • Älä oleta toisen identiteetistä, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta vastaavasta ominaisuudesta.

  • Älä yleistä omia kokemuksia äläkä määrittele muiden kokemuksia heidän puolestaan

  • Kunnioita muita ihmisiä, älä tuomitse erilaisuutta. Jokainen ansaitsee kunnioituksen muilta. Älä myöskään pilkkaa tai vähättele toisia etnisyyteen, vammaisuuteen, sukupuoleen tai seksuaaliseen suuntautumiseen, vakaumukseen tai muuhun ominaisuuteen liittyen.

  • Anna tilaa sekä huolehdi, että kaikki tulevat kuulluiksi ja osallisiksi.

  • Käytä kieltä, joka on ymmärrettävää myös oman viiteryhmäsi ulkopuolisille.

  • Älä käytä hyökkääviä puheenvuoroja tai eleitä toisia ihmisiä kohtaan, ei paikalla olevia eikä tilaisuudesta poissaolevia kohtaan.

  • Älä häiritse ketään sanallisesti, koskettamalla tai tuijottamalla. Kysy, kuuntele sekä kunnioita. Pyri tulkitsemaan kaikkia osapuolia ja lopeta tai muuta käytöstäsi jos toinen sitä pyytää.

  • Asiattomasta kohtelusta saa antaa asiallista palautetta. Jos saat tällaista palautetta toiminnastasi, kuuntele, suhtaudu avoimesti sekä pyri huomioimaan palaute toiminnassasi jatkossa.

  • Jos kaipaat apua ongelmatilanteissa, älä pelkää pyytää sitä.

Turvallisemman tilan periaatteiden noudattamista on hyvä tarkastella jokaisella hallituskaudella.