Toimenpiteet

Turun luokanopettajaopiskelijat Opex ry:n toimenpidesuunnitelma yhdenvertaisuussuunnitelman periaatteiden pohjalta

Turun yliopiston yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman sekä TYYn että Opex ry:n yhdenvertaisuusohjeistuksien sekä sääntöjen nojalla voidaan laittaa käytäntöön seuraavanlaisia konkreettisia toimenpidemenetelmiä.

Opex ry:n yhdenvertaisuussääntöjä rikkovan tilanteen tapahtuessa kannustamme tilanteen vakavuudesta riippuen asianomaisia keskustelemaan tapahtuneesta välittömästi tilanteen yhteydessä. Mikäli teon kohteena ollut henkilö kokee mahdollisen keskustelun toisen asianomaisen kanssa epämukavaksi, ahdistavaksi tai uhkaavaksi, tai ei halua selvittää tilannetta yksin syystä tai toisesta toisen osapuolen kanssa keskenään, voi asianomainen olla yhteydessä kehen tahansa Opex ry:n hallituksen jäseneen, joka auttaa tilanteen selvittämisessä. Yhdenvertaisuussuunnitelma velvoittaa jokaista hallituksen jäsentä auttamaan tilanteen selvityksen käynnistämisessä. Ensimmäinen toimenpide tilanteiden selvittämisessä on aina keskusteluyhteyksien luominen. Opex ry:n hallituksen jäsen voi tarvittaessa, saatuansa suostumuksen, selvittää tapahtunutta tilannetta ja avata tarvittavan keskusteluyhteyden myös niin, etteivät osapuolet joudu olemaan samassa fyysisessä tilassa toistensa kanssa.

Kun Opex ry:n hallituksen jäsenelle kerrotaan tapahtuneesta tilanteesta, tulee hallituksen jäsenen huomioida ja kuunnella asianomaisia ilman ennakkoluuloja tai oletuksia tapahtuneesta tai asianomaisista. Hallituksen jäsen on Opex ry:n edustaja ja hänen tulee toimia sen mukaisesti. Keskustelussa huomioidaan teon kohteena olleen henkilön toiveet siitä, miten tilannetta lähdettäisiin ratkaisemaan. Tässä kohtaa otetaan kuitenkin huomioon tapahtuneen tilanteen vakavuus. Mikäli on tapahtunut vakava rikos, on Opex ry:n hallituksen jäsen velvoitettu ottamaan välittömästi yhteyttä viranomaisiin. Asia käsitellään hienovaraisesti, sekä vain tarvittavien osapuolten kesken tilanteen vakavuudesta riippuen. Tarvittaessa tilannetta voidaan tarkastella ja selvittää Turun Yliopiston henkilökunnan, TYY:n tai viranomaisten avustuksella.

Mikäli keskustelun yhteydessä ilmenee, että asiattomasti käyttäytynyt henkilö on vastaanottavainen saamalleen palautteelle ja on valmis muuttamaan asiattomaksi koettua käytöstään, voidaan tilanne yrittää ratkaista osapuolten välillä paikan päällä, ilman suurempia jatkotoimenpiteitä. Toisaalta, jos asiattomasti käyttäytynyt henkilö ei ole vastaanottavainen saamalleen palautteelle ja jatkaa asiatonta käyttäytymistä, pyritään kyseinen henkilö poistamaan tilanteesta tai tilasta mahdollisimman hienovaraisesti ja vähän huomiota herättävällä tavalla.

Jos tilannetta ei ole saatu selvitettyä tilanteen yhteydessä, asian käsittely siirtyy Opex ry:n yhdenvertaisuusvastaavalle/yhdenvertaisuusvastaaville, joka päättää tilanteen selvittämisen etenemisestä. Tilanteen käsittelyä voidaan jatkaa tilanteesta riippuen joko välittömästi tilasta poistamisen jälkeen tai mahdollisimman pian. Viimeistään kuitenkin viiden (5) päivän sisällä ilmoituksesta.

Tilanteen vakavuudesta riippuen, voidaan asiattomasti käyttäytyvälle henkilölle antaa varoitus asiattomasta käytöksestä. Mikäli henkilö jatkaa asiatonta käytöstä varoituksen saatuaan, voidaan tilannekohtaisesti harkita väliaikaisen porttikiellon antamista Opex ry:n tapahtumiin kyseiselle henkilölle. Porttikiellon pituutta tarkastellaan aina tapauskohtaisesti. Poikkeuksellisissa tapauksissa, joissa aikaisemmat menettelytavat eivät ole olleet tehokkaita, tapaus täyttää vakavan rikoksen tunnusmerkit ja/tai henkilön toiminta on rikkonut pitkäaikaisesti ja vakavasti Opex ry:n yhdenvertaisuussääntöjä, voi hallitus Opex ry:n sääntöjen kahdeksannen pykälän mukaisesti harkita kyseisen jäsenen erottamista Opex ry:stä.