Anna meidän esitellä itsemme

TIETOA OPEXISTA

Opex ry on Turun yliopiston luokanopettajaopiskelijoiden ikioma ainejärjestö.

Opexin toimintaan kuuluu ensisijaisesti edistää ja valvoa jäsentensä etuja erityisesti opinto-, sosiaali- ja kulttuurikysymyksissä sekä edustaa jäsenistöään kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Näitä yleviä tavoitteita saavuttaakseen Opexin käytännön toimintaa ohjaa jäsenistön vuosittain valitsema hallitus. Tärkeä osa Opexin toimintaa on myös jäsenistölle järjestettävä virkistystoiminta, kuten erilaiset retket ja excursiot, 
liikunta- & kultuuritoiminta, illanvietot ja juhlat.

Opex ry on yksi suurimmista ja aktiivisimmista jäsenistä Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitossa (SOOL), jonka toimenkuvaan kuuluu Opexlaisten etujen ja suhteiden ylläpitäminen kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Opexin sähköpostilista tiedottaa tulevista tapahtumista, opiskelijatoiminnasta ja kaikista muista jäsenillemme tärkeistä asioista.

  • Educarium
  • Assistentinkatu 5
  • 20014 Turun yliopisto
  • opex@utu.fi
  • Jäsenmaksutili: FI65 4309 1820 1148 23 (Jäsenmaksuohjeet)
  • Tapahtuma- ja muu tili: FI87 4309 1820 1148 15

VIRKISTYSTOIMINTA

Bileitä, hengailuiltoja, kulttuuria, hyvinvointia ja liikuntaa. Bileet ja muut opiskelijariennot ovat yksi tasapainoisen ja terveen opiskelijaelämän peruspilareista. Tällaisissa hipoissa tutustut kanssaopiskelijoihin, saat kokea karaoken väärinkäytön kaikki ulottuvuudet ja opit tervettä itsehäpeää. 


Syksyllä saat käteesi lukujärjestyksen, jonka tahdissa aloitat arkisen aherruksesi. Kasvatustieteitä, käsitöitä, biologiaa, raportti, tentti... EI SITTENKÄÄN! Opiskelijan elämä ei ole pelkkää opintojen parissa puurtamista; ei ainakaan meillä Turun OKL:ssa. Vastapainoksi opinnoillesi Opex järjestää Sinulle monipuolisesti laadukasta vapaa-ajan toimintaa. Opexlaisena olet tervetullut viettämään tätä laatuaikaa kanssamme.
  Ensikosketuksen Opexiin saa uusien opiskelijoiden Alkuseikkailussa. Omalla kokemuksella voin kertoa, että tätä ei kannata jättää väliin! Syksyn edetessä valoa arkeesi tuovat viikottaiset tapahtumat kulttuurista ja liikunnasta bileisiin.
  Vapaa-ajan toiminnan lisäksi Opex huolehtii opiskelijoiden edunvalvonnasta. Opex on edustettuna tiedekuntamme ja laitoksemme neuvostoissa sekä työryhmissä. Jos mieltäsi painaa jokin opiskeluihin liittyvä asia, käänny surutta puoleemme. Teemme parhaamme korjataksemme tilanteen.

Opex ry järjestääkin säännöllisesti biletoimintaa. Koko vuoden menot ja meiningit löydät tapahtumakalenterista nettisivuilta ja Edun aulasta. Opiskelijabileiden lisäksi Opex järjestää myös liikuntaa, hyvinvointia ja kulttuuria.
  Liikuntavuoroillamme järjestetään jäsenistön toiveiden mukaan mahdollisimman monipuolisesti eri lajeja. Esimerkiksi perinteinen pelivuoro on erinomainen paikka päästä pelaamaan joukkuepelejä hyvässä seurassa. Vakiovuoroille on käytössämme laitoksemme liikuntasali, mutta sään salliessa vuoroja pyritään järjestämään myös ulkona. Millekään liikuntavuoroista ei vaadita aiempaa taitoa, vaan kaikki ovat tervetulleita mukaan kokeilemaan uusia lajeja ja pitämään hauskaa!
  Jäsenistön hyvinvoinnista pidetään myös huolta liikunnan lisäksi järjestämällä verenluovutusta, lautapeli-iltoja, bingoa, kirppiksiä ja teatteriretkiä. Tänä keväänä Opex on päässyt kolmatta kertaa jo nauttimaan Indexin ja Opexin mahtavasta speksistä. 

HUOM! Muutokset tapahtumakalenterissa on mahdollisia ja niistä ilmoitetaan Opexin sähköpostilistalla ja Facebookissa.


Opexin säännöt

Yleisiä säännöksiä

Yhdistyksen nimi on Turun luokanopettajaopiskelijat Opex ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja sen kieli on suomi.


Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä yhteisiä etuja erityisesti opinto-, edunvalvonta-, sosiaali- ja kulttuurikysymyksissä sekä edustaa jäsenistöään kotimaassa ja ulkomailla.


Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa järjestämällä kokouksia, pitämällä yhteyksiä opiskelija- ja ammattijärjestöihin, yliopiston henkilökuntaan sekä viranomaisiin ja harjoittamalla yhdistyksen sisäistä ja ulospäin suuntautuvaa tiedotus- ja virkistystoimintaa.


Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen henkilö, jonka hallitus jäseneksi hyväksyy. Jokainen jäsen on oikeutettu osallistumaan yhdistyksen järjestämiin kokouksiin ja tilaisuuksiin, ottamaan osaa päätöksentekoon ja äänestyksiin sekä tulemaan valituksi yhdistyksen luottamustoimiin. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.


Yhdistys perii jäseniltään jäsenmaksun, jonka suuruudesta ja maksutavasta määrätään kevätkokouksessa. Yhdistyksen jäsenyys todennetaan hallituksen määräämällä tavalla. 


Opex ry:n jäsenluettelo ja -rekisteri päivitetään vuosittain. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan hallitukselle omien tietojensa muutoksista jäsenrekisterissä.

7§ Jäsen on velvollinen ilmoittamaan vuosittain halukkuudestaan jatkaa yhdistyksen jäsenenä. Ilmoitus tapahtuu hallituksen osoittamalla tavalla.

Kokoukset

Yhdistyksen päättävä elin on yhdistyksen kokous. Yhdistyksen kokoukset pidetään Turussa. Vuosikokous pidetään marraskuun aikana ja kevätkokous maaliskuun loppuun mennessä. Hallituksen on lisäksi kutsuttava yhdistyksen ylimääräinen kokous koolle aina kun vähintään kaksikymmentä (20) yhdistyksen jäsentä taikka 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoitetun asian käsittelyä varten. Kokous on pidettävä viikon kuluessa kokouspyynnön jättöpäivästä.


Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle siten, että hallitus asettaa viimeistään kolme (3) arkipäivää ennen kokouspäivää yhdistyksen ilmoitustaululle kokouskutsun, jossa mainitaan kokousaika ja -paikka sekä kokouksessa esille tulevat asiat. Mikäli on kyse vuosi- tai kevätkokouksesta, on hallituksen lisäksi ilmoitettava siitä viikkoa ennen kokousta jäsenistön tavoittavilla sähköpostilistoilla.

10§
Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, jos kokous on kutsuttu koolle yhdeksännen (9.) pykälän vaatimalla tavalla.

11§
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
- valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkistajaa
- valitaan kolme (3) ääntenlaskijaa
- valitaan hallituksen puheenjohtaja ja seitsemästä kahteentoista (7-12) muuta hallituksen jäsentä seuraavaksi kalenterivuodeksi
- esitellään tulevan vuoden talousarvio
- valitaan muut mahdolliset toimihenkilöt
- muut mahdollisesti esille tulevat asiat
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
- valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkistajaa
- valitaan kolme (3) ääntenlaskijaa
- esitetään yhdistyksen toimintakertomus sekä tilit ja toiminnantarkastajien lausunnot
- päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
- käsitellään uuden hallituksen laatima toimintasuunnitelma
- vahvistetaan jäsenmaksu
- vahvistetaan talousarvio alkaneelle toimikaudelle
- valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varamiehet
- muut mahdollisesti esille tulevat asiat
- valitaan mahdolliset muut toimihenkilö

12§
Yhdistyksen kokouksissa on kullakin läsnäolevalla jäsenellä yksi (1) ääni. Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen enemmistö, mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä. Suljetuin lipuin äänestetään vähintään kahden (2) jäsenen niin vaatiessa suhteellista vaalitapaa käyttäen.

13§
Asia, joka ensimmäistä kertaa on käsiteltävänä, on jätettävä pöydälle seuraavaan kokoukseen, jos yksikin (1) jäsen sitä kokouksessa vaatii. Jos asia on kiireellinen, voi kokous evätä pöydällejätön päätöksellä, jota kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä.

Hallitus

14§

Yhdistyksen toimeenpanevana elimenä toimii ja yhdistystä edustaa hallitus. Hallituksen muodostavat vaalilla valitut puheenjohtaja ja seitsemästä kahteentoista (7-12) varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee järjestäytymiskokouksessaan keskuudestaan varapuheenjohtajan, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat vastuuhenkilöt.

15§
Hallituksen tehtävät:
- johtaa yhdistyksen toimintaa puheenjohtajan johdolla
- tekee yhdistyksen toimintasuunnitelman ja laatii esitykset yhdistyksen kokouksissa käsiteltävistä asioista
- vastaa yhdistyksen rahavarojen ja muun omaisuuden käytöstä
- huolehtii uusille jäsenille annettavasta opintosuuntayhdistysinformaatiosta
- hyväksyy jäsenet yhdistykseen
- järjestää jäsenistölleen monipuolista toimintaa

Hallitus on yhdistyksen kokoukselle tili- ja vastuuvelvollinen.

16§
Hallituksen kokouksessa johtaa puhetta hallituksen puheenjohtaja, tai tämän ollessa estynyt, varapuheenjohtaja.

17§
Hallituksen kokous on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja/varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet hallituksen jäsenistä on paikalla.

18§
Hallituksen kokouksessa ovat kaikki hallituksen jäsenet äänivaltaisia. Äänestys on avoin, mikäli kaksi (2) jäsentä ei toisin vaadi. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni ratkaisee äänestystuloksen.

19§
Hallituksen kokouksissa käsiteltävistä asioista laativat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä ehdotuksen. Jokaisella yhdistyksen jäsenellä on kuitenkin oikeus esittää asioita hallituksen kokouksen käsiteltäväksi.

20§
Hallitus voi tarvittaessa asettaa avukseen määräajaksi tai toistaiseksi toimihenkilöitä hoitamaan erityisiä yhdistyksen asioita.

21§
Jos yhdistyksen kokous yksinkertaisella enemmistöllä annetuista äänistä päättää antaa epäluottamuslauseen hallitukselle tai sen osalle, epäluottamuslauseen saaneet ovat velvollisia eroamaan. Epäluottamuslause on jätettävä kirjallisena hallituksen puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle henkilökohtaisesti viimeistään kolme (3) arkipäivää ennen sääntömääräistä tai ylimääräistä yhdistyksen kokousta, jonka kokouskutsussa on asiasta mainittava. Epäluottamuslauseen on vähintään kahdenkymmenen (20) tai kaksi kolmasosaa (2/3) jäsenen allekirjoitettava. Uusi vaali on toimitettava epäluottamuslauseen antamisen jälkeen kahden (2) viikon kuluessa.

22§
Yhdistyksen kokous voi pyynnöstä myöntää eron hallitukselle tai sen osalle siitä mikäli eroamiselle voidaan esittää pätevä syy. Mikäli mahdollista, on uusi hallitus valittava tai vanhaa täydennettävä siinä kokouksessa, jossa ero on myönnetty. Muussa tapauksessa vanha hallitus tai eron saanut jatkakoon siihen saakka, kunnes uusi hallitus saadaan muodostettua tai eronneen tilalle saadaan valittua uusi.

HALLITUSÄÄNESTYS
23§
Lippuun kirjoitetaan niin monta nimeä kuin on valittavia.

24§
Ensimmäisenä oleva nimi saa yhden äänen (1), toisena oleva nimi saa puoli ääntä (1/2), kolmantena oleva nimi yksi kolmasosa ääntä (1/3) jne.

25§
Valituiksi tulevat eniten ääniä saaneet vertauslukujen osoittamassa järjestyksessä.

Erinäisiä säännöksiä

26§
Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdessä kaksi (2) hallituksen jäsentä, joista toisen tulee olla puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Hallitus voi myös määrätä puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin.

27§
Yhdistyksen tilivuosi alkaa ensimmäisenä päivänä tammikuuta (1.1.) ja päättyy viimeisenä päivänä joulukuuta (31.12.). Tilivuoden päätyttyä rahastonhoitaja laatii tilinpäätöksen ja antaa sen hallitukselle edelleen viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien on toimitettava toiminnantarkastuskertomus kevätkokoukselle, joka päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä.

28§
Yhdistyksen vuosijuhlaa vietetään Mikael Agricolan kuolinpäivänä huhtikuun yhdeksäntenä päivänä (9.4.). Vuosijuhlan viettotavasta päätetään erikseen.

29§
Yhdistyksen hallitusnauhan värit ovat valkoinen ja punainen. Hallitusnauhaa voivat käyttää kaikki yhdistyksen hallituksessa toimineet henkilöt akateemisissa tai muissa tilaisuuksissa. 

30§ 
Jos jäsenellä on maksu suorittamatta Opex ry:lle,
hallitus voi evätä häneltä pääsyn tapahtumiin sekä kieltäytyä myymästä Opexin myymiä tuotteita, kunnes maksu on suoritettu.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen toiminnan lopettaminen

31§
Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistys kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden väli on vähintään yksi (1) viikko, kaksi kolmasosaa (2/3) äänten enemmistöllä annetuista äänistä.

32§
Yhdistyksen purkamisesta voidaan päättää kahdessa (2) vähintään kahden (2) viikon väliajoin pidettävässä kokouksessa kolme neljäsosaa (3/4) äänten enemmistöllä, annetuista äänistä.
Jos yhdistys purkautuu, sen varat on käytettävä viimeisen kokouksen päättämällä tavalla yhdistyksen tarkoitusperiä edistävään toimintaan.

33§
Muuten noudatettakoon, mitä voimassa oleva yhdistyslaki säätää.

34§
Nämä säännöt tulevat voimaan rekisteröinnin tapahduttua.