Opiskelijoiden Edun puolesta

04.02.2024

Opiskelijoiden Edun puolesta 

Suunnitteilla oleva Turun normaalikoulun oppilaiden siirto Educariumille on herättänyt keskustelua ja huolta opiskelijoissa. Suunnitelmat tarvitsevat useita näkökulmia, joten olemme koonneet yliopisto-opiskelijoiden ajatuksia ja perusteluita kyseisten suunnitelmien pohjalta. Haluamme tuoda esille opiskelijoiden näkemyksiä asiasta ja antaa konkretiaa, mitä Turun normaalikoulun siirto Educariumille saattaisi tarkoittaa toteutuessaan. 

 Alla lueteltujen perusteiden valossa emme näe järkevänä ratkaisuna siirtää Normaalikoulua yliopiston alakampukselle, saati yhdistää ala- ja yläkoululaisia sekä yliopisto-opiskelijoita samaan rakennukseen. Näemme Educariumin tarjoavan sen nykyisille opiskelijoille juuri oikeanlaiset tilat opiskelua varten, joten emme kannata yliopisto-opiskelijoiden siirtoa muuhun rakennukseen. 

 Laadukas opettajankoulutus on maamme tulevaisuudenkysymys. Viimevuotinen keskustelu Rauman kampuksen opettajankoulutuksen lakkauttamisesta ja vallitseva keskustelu Turun opettajankoulutukseen kohdistuvista järjestelyistä herättää kysymyksiä yleisestä opettajankoulutuksen arvostuksesta. Suomen menestyksen taustalla osaltaan on ollut laadukas, toimiva koulutuspolku korkeakoulutettujen opettajien voimin. Haastavien säästöpaineiden alla tulee priorisoida yhteiskunnallisesti merkittäviä professioaloja. Opettajankoulutuksen vetovoimasta tulee huolehtia tarjoamalla opiskeluun soveltuvat puitteet ja laadukas opetus. Turun yliopiston tulee huolehtia, että kasvatusaloista kiinnostuneet hakijat valitsevat tulevaisuudessa Turun yliopiston. Tilojen lisäksi muun muassa sivuainemahdollisuudet vaikuttavat valintoihin. 

Tilat ovat jo valmiiksi tiukalla. Kasvatustieteiden tiedekunta muodostuu kahdesta laitoksesta, jotka tarvitsevat tilaa. OKL:lla on tilojensa suhteen erityisiä vaatimuksia, sillä opettajankoulutus on tutkitusti opetusintensiivistä. Tästä syystä muun muassa lähiopetuksena toteutetut demotilaisuudet ovat avainasemassa laadukkaassa opettajankoulutuksessa. Perusopetuksessa opetettavien monialaisten opintojen opetus ei saa siirtyä yhä enemmän etäyhteyksin toteutettavaksi eikä opiskelijoita lisätä jo valmiiksi rajallisiin tiloihin. Opettajankoulutus edellyttää ryhmäopiskeluun soveltuvia tiloja ja erityistiloja taito- ja taideaineiden sekä luonnontieteiden opetukseen. Sekä opettajankoulutuslaitos että Norssi käyttävät näitä omiin tarpeisiinsa runsaasti, jolloin samojen tilojen jakaminen tarkoittaisi päällekkäisyyksien syntymistä. On keskeistä muistaa, että kasvaminen vuorovaikutustyön ammattilaiseksi tapahtuu vuorovaikutuksellisen opetuksen kautta. Opettajankoulutusta ei voi koskaan suorittaa pääsääntöisesti etäopintoina ja järjestetyn etäopetuksen tulee olla pedagogisesti perusteltua. 

 Lähi- ja ryhmäopetuksen merkityksen puolesta puhuvat monet tutkimukset opintoihin kiinnittymiseen liittyen; lähiopetus vahvistaa osallisuuden kokemusta yhteisössä ja näin vaikuttaa opintojen etenemiseen myönteisesti. Educariumilla toteutetaan kasvatustieteiden tiedekunnan opintojen lisäksi myös muun muassa yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja. Norssin muutto aiheuttaisi tilahaasteita muillekin kuin kasvatustieteellisen tiedekunnan opiskelijoille. Lisäksi pysäköintitilan riittävyys on jo tällä hetkellä haaste alakampuksen ympäristössä, joka vaikeutuisi edelleen opiskelijoiden ja henkilökunnan määrän lisääntyessä alueella. 

Merkittäviä kustannuksia syntyy joka tapauksessa. Suunnitelluista tilaleikkauksista huolimatta Norssin siirto ja yliopisto-opiskelijoiden uudelleensijoitus tietäisi uusia mittavia kuluja. Educarium pitäisi remontoida Norssin käyttöön sopivaksi, samoin kuin jokin muu tila kasvatustieteelliselle tiedekunnalle soveltuvaan kuntoon. Kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijat, henkilökunta ja norssilaiset eivät mahdu samoihin tiloihin. Mikään nykyinen yliopiston kiinteistö ei tarjoa tällä hetkellä vastaavia mahdollisuuksia kuin Educarium, jotta opetusta voitaisiin järjestää laadun takaavalla tavalla. Luonnollisesti uudelleensijoittamisemme veisi merkittävästi tilaa muilta opiskelijoilta, oli sijoituspaikkamme mikä hyvänsä. Tilojen käytöstä puuttuu pitkän aikavälin suunnittelu ja johdonmukaisuus, sillä esimerkiksi Educariumilta on remontoitu juuri vuonna 2019 käsityön opetuksen tilat pois. Educariumin ympäristö ei myöskään pysty tarjoamaan alakoululaisille riittäviä ulkotiloja tai leikkikenttää ilman laajoja remontteja tai uudelleenkaavoituksia. Educariumin remontointi koulutilaksi ja Educariumia nykyisin käyttävien opiskelijoiden uusien tilojen remontointi- ja rakennuskulut tulisivat olemaan merkittävä kuluerä pitkään, eivätkä hyödyt välttämättä olisi mahdollisten pitkän aikavälin säästöjen arvoisia. 

Normaalikoulu Varissuolla Turun yliopiston voimavara. Varissuolta oppilaat eivät lopu kouluja vähentämällä, joten mihin nämä kaikki oppilaat menisivät? Sosioekonomisen tasavertaisuuden näkökulmasta tarkasteltuna pidämme tärkeänä, että Varissuolla on tarjolla laadukasta ja hyvin resursoitua opetusta alueen lapsille. Norssin sijainti Varissuon monikulttuurisesti rikkaassa kaupunginosassa on mahdollistanut harjoittelijoiden syventymisen kielitietoisen ja monikulttuurisesti sensitiivisen opetuksen tapoihin käytännössä. Koulussa on läsnä kymmeniä eri kulttuuritaustoja ja yli 40 eri kieltä. Erityisosaaminen suomi toisena kielenä -opetuksesta on erittäin tärkeää tulevalle opettajasukupolvelle lukuisien muiden monikulttuurisuustaitojen lisäksi. Norssin muutto lisäisi väistämättä Turun kaupungin sosiaalista ja koulutuksellista segregaatiota, mikä on huolestuttava ilmiö. Opetusharjoittelun palautteissa on tuotu esille huoli Turun Normaalikoulun ja yliopistoalueen välisen matkan pituudesta ja sen kulkemiseen menevästä ajasta. Emme kuitenkaan näe pelkästään tätä tarpeeksi vahvana argumenttina siirtää koulua Educariumille. Yliopiston ja Normaalikoulun yhteistoimintaa ja opettajakoulutuksen näkyvyyttä voidaan edistää muillakin keinoilla, kuin tuomalla Norssia keskelle kampusta. Tällaisia keinoja olisivat esimerkiksi sivuaineinfot, Norssin avoimien ovien päivät, kasvatustieteellisen tiedekunnan ja Normaalikoulun yhteistoiminnan tehostaminen ja tiedonvälityksen kehittäminen Normaalikoulun tulee olla normaali koulu. Monissa kaupungeissa Norssit mielletään keskustan niin sanotuiksi "eliittikouluiksi", joista Turun norssi on tähän mennessä poikennut monipuolisuudellaan. Samalla se on tuottanut yliopiston alaisena kouluna jatkuvasti uutta tietoa kielitietoisen ja monikulttuurisen opetuksen kehittämisestä. Koulun sijainti keskustassa todennäköisesti muuttaisi ja mahdollisesti yksipuolistaisi oppilasainesta, mikä voisi olla kaikkien osapuolten kannalta harmillista. On rikkaus opettajankoulutukselle, että yliopiston harjoittelukoulun oppilaat tulevat monenlaisista eri taustoista. Normaalikoulun ei ole toivottavaa muodostua "eliittikouluksi", joksi se monessa muussa kaupungissa luonnehditaan – Normaalikoulun ajatushan on olla "normaali", todenmukaisen kuvan kouluelämästä antava koulu.

 Opiskelijaelämä tarvitsee oman elinpiirinsä. On kyseenalaista siirtää alaikäisiä aikuisopiskelijoiden kanssa samaan rakennukseen. Opiskelijoilla on aika ajoin koulun pihapiirissä ja sen ympärillä tapahtumia, jossa käytetään alkoholia. Alaikäiset eivät kuulu opiskelijakulttuurin ympärille. Juhlivat opiskelijat eivät ole vain kasvatustieteellisen tiedekunnan opiskelijoita, vaan koko kampusalueelta. Suomen eri yliopistojen harjoittelukouluja sijaitsee myös kampusalueella tai sen läheisyydessä. Näissä tilanteissa Normaalikoulun tilat on kuitenkin järjestetty huomattavasti järkevämmin kuin mitä nyt on suunnitteilla. Missään Norssi ei ole samassa rakennuksessa yliopisto-opiskelulle tarkoitettujen tilojen kanssa lukuun ottamatta yksittäisiä tiloja. Esimerkiksi Jyväskylässä Norssi sijaitsee erillään yliopiston rakennuksista ja omassa pihapiirissään, jolloin opiskelijavirta ei kulje lainkaan Norssin alueen läpi eivätkä opiskelijatapahtumat ja koulun arki häiritse toisiaan. Jos Turun Norssi muuttaisi Educariumille, tiloja ei voisi realistisesti jakaa kasvatustieteilijöiden eikä yhteiskuntatieteilijöiden kanssa. Vaikka kasvatustieteilijät siirrettäisiin toisiin tiloihin, olisivat yhteiskuntatieteilijät edelleen Norssin yhteydessä. 

Koulun sääntökulttuuri ei sovi yliopistolle. Turun normaalikoulu haluaa pitää yhtenäisistä säännöistä kiinni niin lasten, aikuisten ja harjoittelijoiden kohdalla. Jos oppilaat siirretään Educariumille, ei aikuisopiskelijoilta voi vaatia samoja sääntöjä, kuten esimerkiksi omien eväiden syöntikieltoa tai pukeutumiseen liittyviä toiveita. Keskellä yliopiston kampusta toimiva koulu ei pystyisi olemaan yhtenäinen sääntöjen tai kulttuurin myötä. Norssi on todella tarkka sääntöjen ja toimintakulttuurin suhteen ja haluaa korostaa omia arvojaan tietyllä tavalla. Opetusharjoittelussa kunnioitamme ja vaalimme näitä tarkasti linjauksia, mutta emme sen ulkopuolella omassa elämässämme yliopisto-opiskelijoina. 

Nykyinen Turun normaalikoulu edustaa modernia peruskoulua. Uusimmat ja kattavimmat varustelut niin materiaaleissa, puukäsityöluokissa, teknologiassa, luokissa tarjoavat harjoittelijoille ainutlaatuisen mahdollisuuden kehittää ammattitaitoaan. Tarkoituksena on, että törmäsi valmistunut opettaja työssään mihin tahansa laitteisiin missä koulussa hyvänsä, olisi hän jo harjoitellut vastaavien laitteiden käyttöä ja osaisi tarvittaessa soveltaa oppimaansa. Educarium ei tällaisia tiloja ja mahdollisuuksia pysty tarjoamaan. Harjoittelut on syystäkin toteutettu nykyisessä, vuosina 2015–2017 peruskorjatussa kiinteistössä. 

Alakampuksella tarvitaan kirjastoa, opiskelutiloja, ravintoloita sekä esteettömiä tiloja. Norssin siirto Educariumille tarkoittaisi opiskelijoiden yhteisten tilojen ja palvelujen uudelleensijoittamista. Educariumilla sijaitsee kasvatustieteiden tiedekunnan kirjasto sekä kaksi opiskelija- ja henkilöstöruokalaa. Varsinkin lounasaikaan sekä Macciavelli että Piccu Maccia ovat täynnä, joten selvästi opiskelijaravintoloille on alakampuksella tarvetta. Samoin Educariumin kirjasto on laajasti opiskelijoiden käytössä. Näiden lisäksi Educariumilla on yleisiä opiskelutiloja, jotka ovat muidenkin kuin kasvatustieteellisen opiskelijoiden käytössä. Educarium on myös yliopistokampuksen esteettömimpiä rakennuksia, joten siitä luopuminen vaikeuttaisi liikuntarajoitteisten yliopisto-opiskelijoiden asemaa. Myös järjestötilat (Opex ry ja Katko ry) sijaitsevat Educariumilla. Educariumin ravintoloiden, kirjaston, opetus- ja opiskelutilojen sekä järjestöjen tilojen tulee jatkossakin sijaita opiskelijoille keskeisillä paikoilla. Jos Norssi siirrettäisiin Educariumille, mihin kaksi ravintolaa, yksi kirjasto, lukuisat opetustilat ja luentosalit sekä opiskelu- ja järjestötilat sijoitettaisiin? 

 Toivomme, että päätökset Turun normaalikoulun oppilaiden siirtoa koskien tehdään opiskelijoiden etua ajatellen ja heidän ääntänsä kuunnellen. Olemme valmiita yhteistyöhön asiaa tutkivissa työryhmissä suunnitelmien joka vaiheessa, jotta oikea ja kaikille edullisin ratkaisu löydetään. Me luotamme siihen, että vaadittavat tilasäästöt voidaan löytää muulla tapaa kuin Normaalikoulun siirrosta. Säästöpäätökset eivät saa vaarantaa Turun yliopiston opettajankoulutuksen, alakampuksen opiskelijoiden ja Normaalikoulun oppilaiden tulevaisuutta. 

 Näillä sanoin toivomme viisautta, vastuullisuutta ja välittämistä päätöksentekoon. 

 Turun luokanopettajaopiskelijat Opex ry 

Index Yhteiskuntatieteet ja Kasvatustieteet ry 

Turun Auskultantit ry 

Turun yliopiston kasvatustieteiden Klubi Katko ry

 Sosiaalitieteiden Klubi ry

 Humanitas ry

 Dialectica ry

 Fobia ry

 Taloustieteen klubi ry

 Turun yliopiston Politiikan tutkimuksen klubi ry

 PuTeX ry

 Opekas ry

 Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaat SYY ry Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry