Yhdistyksen säännöt

Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 16.4.2019 ja PRH vahvistanut ja rekisteröinyt 17.4.2019.


I Yhdistyksen nimi ja kotipaikka


Yhdistyksen nimi on Turun luokanopettajaopiskelijat Opex ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja sen kieli on suomi.


II Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta


Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Turun kampuksen opiskelijoiden etujärjestönä ja toteuttaa opettajankoulutuslaitoksen opiskelijoiden opintojen edunvalvontaa sekä ajaa ammatillisia, oikeudellisia ja sosiaalisia etuja.


Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys pyrkii:

1. Tekemään yhteistyötä Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksella ja kasvatustieteiden tiedekunnassa, Turun yliopiston ylioppilaskunnassa, Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry:ssä sekä muissa opiskelijoiden kannalta tärkeissä yhteisöissä ja opiskelijajärjestöissä.

2. Järjestämään jäsenilleen ammatillista kehitystä tukevaa toimintaa, virkistystoimintaa sekä kokouksia.

3. Edustamaan jäseniään opiskeluun tai opiskeltavaan alaan liittyvissä formaateissa, sekä tiedottamaan jäsenistöään niistä.


Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, omistaa toimintaansa varten kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.


III Jäsenyys, jäsenen eroaminen ja erottaminen


Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Turun kampuksella opintojaan suorittava henkilö, jonka hallitus jäseneksi hyväksyy. Jokainen jäsen on oikeutettu osallistumaan yhdistyksen järjestämiin kokouksiin ja tilaisuuksiin, ottamaan osaa päätöksentekoon ja äänestyksiin sekä tulemaan valituksi yhdistyksen luottamustoimiin.


Yhdistys perii jäseniltään jäsenmaksun, jonka suuruudesta ja maksutavasta määrätään kevätkokouksessa. Yhdistyksen jäsenyys todennetaan hallituksen määräämällä tavalla. Jäsenmaksu oikeuttaa kerrallaan seitsemän (7) vuoden jäsenyyteen.


Yhdistyksen jäsenluettelo ja -rekisteri päivitetään vuosittain. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan hallitukselle omien tietojensa muutoksista jäsenrekisterissä.


Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Eroaminen tulee voimaan ilmoituksesta lukien.


Hallitus voi erottaa jäsenen, jos jäsen ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.


IV Yhdistyksen kokoukset


Yhdistyksen päättävä elin on yhdistyksen kokous. Yhdistyksen kokoukset pidetään Turussa. Vuosikokous pidetään marraskuun aikana ja kevätkokous maaliskuun loppuun mennessä. Hallituksen on lisäksi kutsuttava yhdistyksen ylimääräinen kokous koolle aina kun vähintään kaksikymmentä (20) yhdistyksen jäsentä taikka yksi kymmenesosaa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoitetun asian käsittelyä varten. Kokous on pidettävä viikon kuluessa kokouspyynnön jättöpäivästä.


10§

Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle siten, että hallitus asettaa viimeistään kolme (3) arkipäivää ennen kokouspäivää yhdistyksen ilmoitustaululle kokouskutsun, jossa mainitaan kokousaika ja -paikka sekä kokouksessa esille tulevat asiat. Mikäli on kyse vuosi- tai kevätkokouksesta, on hallituksen lisäksi ilmoitettava siitä viikkoa ennen kokousta jäsenistön tavoittavilla sähköpostilistoilla.


11§

Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, jos kokous on kutsuttu koolle kymmenennen (10.) pykälän vaatimalla tavalla.


12§

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkistajaa.

2. Valitaan kolme (3) ääntenlaskijaa.

3. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja seitsemästä kahteentoista (7-12) muuta hallituksen jäsentä ja nollasta kahteen (0-2) hallituksen varajäsentä seuraavaksi kalenterivuodeksi.

4. Esitellään tulevan vuoden talousarvio.

5. Valitaan muut mahdolliset toimihenkilöt.

6. Muut mahdollisesti esille tulevat asiat.


Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkistajaa.

2. Valitaan kolme (3) ääntenlaskijaa.

3. Esitetään yhdistyksen toimintakertomus sekä tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunnot.

4. Vahvistetaan tilinpäätös. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.

5. Käsitellään uuden hallituksen laatima toimintasuunnitelma.

6. Vahvistetaan jäsenmaksu.

7. Vahvistetaan talousarvio alkaneelle toimikaudelle.

8. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varamiehet.

9. Muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

10. Valitaan mahdolliset muut toimihenkilöt.


13§

Yhdistyksen kokouksissa on läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus kaikilla yhdistyksen jäsenillä. Kokous voi myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden myös yhdistyksen ulkopuolisille henkilöille. Yhdistyksen kokouksissa on kullakin läsnäolevalla jäsenellä yksi (1) ääni.


14§

Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen enemmistö, mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä. Suljetuin lipuin äänestetään vähintään kahden (2) jäsenen niin vaatiessa suhteellista vaalitapaa käyttäen.


15§

Asia, joka ensimmäistä kertaa on käsiteltävänä, on jätettävä pöydälle seuraavaan kokoukseen, jos yksikin (1) jäsen sitä kokouksessa vaatii. Jos asia on kiireellinen, voi kokous evätä pöydällejätön päätöksellä, jota kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä.


HALLITUSÄÄNESTYS


16§

Lippuun kirjoitetaan niin monta nimeä kuin on valittavia.


17§

Ensimmäisenä oleva nimi saa yhden äänen (1), toisena oleva nimi saa puoli ääntä (1/2), kolmantena oleva nimi yksi kolmasosa ääntä (1/3) jne.


18§

Valituiksi tulevat eniten ääniä saaneet vertauslukujen osoittamassa järjestyksessä.


V Hallitus


19§

Yhdistyksen toimeenpanevana elimenä toimii ja yhdistystä edustaa hallitus. Hallituksen muodostavat vaalilla valitut puheenjohtaja ja seitsemästä kahteentoista (7-12) varsinaista jäsentä ja nollasta kahteen (0-2) varajäsentä. Hallitukseen voidaan valita vain yhdistyksen jäseniä. Hallitus valitsee järjestäytymiskokouksessaan keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat vastuuhenkilöt. Hallituksen toimikausi on yksi (1) vuosi.


20§

Hallituksen tehtävät:

1. Johtaa yhdistyksen toimintaa puheenjohtajan johdolla.

2. Tekee yhdistyksen toimintasuunnitelman ja laatii esitykset yhdistyksen kokouksissa käsiteltävistä asioista.

3. Vastaa yhdistyksen rahavarojen ja muun omaisuuden käytöstä.

4. Huolehtii uusille jäsenille annettavasta opintosuuntayhdistysinformaatiosta.

5. Hyväksyy jäsenet yhdistykseen.

6. Järjestää jäsenistölleen monipuolista toimintaa.


Hallitus on yhdistyksen kokoukselle tili- ja vastuuvelvollinen.


21§

Hallituksen kokouksessa johtaa puhetta hallituksen puheenjohtaja tai tämän ollessa estynyt varapuheenjohtaja.


22§

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, jos puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet hallituksen jäsenistä on paikalla. Tarvittaessa varajäsenet edustavat varsinaisia hallituksen jäseniä hallituksen kokouksissa.


23§

Hallituksen kokouksessa kaikki hallituksen jäsenet ovat äänivaltaisia. Äänestys on avoin, mikäli kaksi (2) jäsentä ei toisin vaadi. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee äänestystuloksen.


24§

Hallituksen kokouksissa käsiteltävistä asioista puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja laativat yhdessä ehdotuksen. Jokaisella yhdistyksen jäsenellä on kuitenkin oikeus esittää asioita hallituksen kokouksen käsiteltäväksi.


25§

Hallitus voi tarvittaessa asettaa avukseen määräajaksi tai toistaiseksi toimihenkilöitä ja toimikuntia hoitamaan erityisiä yhdistyksen asioita.


26§

Jos yhdistyksen kokous yksinkertaisella enemmistöllä annetuista äänistä päättää antaa epäluottamuslauseen hallitukselle tai sen osalle, epäluottamuslauseen saaneet ovat velvollisia eroamaan. Epäluottamuslause on jätettävä kirjallisena hallituksen puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle henkilökohtaisesti viimeistään kolme (3) arkipäivää ennen sääntömääräistä tai ylimääräistä yhdistyksen kokousta, jonka kokouskutsussa on asiasta mainittava. Epäluottamuslauseen on vähintään kahdenkymmenen (20) jäsenen tai kaksi kolmasosaa (2/3) jäsenistä allekirjoitettava. Uusi vaali on toimitettava epäluottamuslauseen antamisen jälkeen kahden (2) viikon kuluessa.


27§

Yhdistyksen kokous voi pyynnöstä myöntää eron hallitukselle tai sen osalle siitä, mikäli eroamiselle voidaan esittää pätevä syy. Mikäli mahdollista, on uusi hallitus valittava tai vanhaa täydennettävä siinä kokouksessa, jossa ero on myönnetty. Muussa tapauksessa vanha hallitus tai eron saanut jatkakoon siihen saakka, kunnes uusi hallitus saadaan muodostettua tai eronneen tilalle saadaan valittua uusi.


VI Yhdistyksen nimen kirjoittaminen


28§

Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdessä kaksi (2) hallituksen jäsentä. Hallitus voi myös myöntää yhdistyksen jäsenelle henkilökohtaisen oikeuden kirjoittaa yhdistyksen nimi yksin.


VII Yhdistyksen tilikausi


29§

Yhdistyksen tilikausi alkaa ensimmäisenä päivänä tammikuuta (1.1.) ja päättyy viimeisenä päivänä joulukuuta (31.12.). Tilikauden päätyttyä rahastonhoitaja laatii tilinpäätöksen ja antaa sen hallitukselle edelleen viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien on toimitettava toiminnantarkastuskertomus kevätkokoukselle, joka päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä.


VIII Muita säännöksiä


30§

Yhdistyksen vuosijuhlaa vietetään Mikael Agricolan kuolinpäivänä huhtikuun yhdeksäntenä päivänä (9.4.). Vuosijuhlan viettotavasta päätetään erikseen yhdistyksen kokouksessa.


31§

Jos jäsenellä on maksu suorittamatta yhdistykselle, hallitus voi evätä häneltä pääsyn tapahtumiin sekä kieltäytyä myymästä yhdistyksen myymiä tuotteita, kunnes maksu on suoritettu.


32§

Yhdistyksen tunnuksina käytetään lippua, nauhoja ja merkkejä, joista määrätään lippu-, nauha- ja merkkiohjesäännössä.


33§

Näiden sääntöjen ohella noudatettakoon yhdistyslakia. Lisäksi on noudatettava yhdistyksen merkkiohjesääntöä, jonka säätämisestä ja muuttamisesta päätetään yhdistyksen kokouksessa.


34§

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.


IX Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen toiminnan lopettaminen


35§

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistys kahdessa (2) peräkkäisessä kokouksessa, joiden väli on vähintään yksi (1) viikko. Sääntöjen muuttamiseen vaaditaan molemmissa kokouksissa kahden kolmasosan (2/3) enemmistö annetuista äänistä.


36§

Yhdistyksen purkamisesta voidaan päättää kahdessa (2) peräkkäisessä kokouksessa, joiden väli on vähintään kaksi (2) viikkoa. Yhdistyksen purkamiseen vaaditaan kolmen neljäsosan (3/4) enemmistö annetuista äänistä.


Jos yhdistys purkautuu, sen varat on käytettävä viimeisen kokouksen päättämällä tavalla yhdistyksen tarkoitusperiä edistävään toimintaan.


37§

Nämä säännöt tulevat voimaan rekisteröinnin tapahduttua.